Gå direkt till innehållet
Valikko

Omsättningstillgångar

Omsättningstillgångarna var ett andra fokusområde vid kvalitetsgranskningen av de uppdrag där omsättningstillgångarnas värde var väsentligt. Revisorns mål vid granskningen av omsättningstillgångarna är att bilda sig en uppfattning om bolagets omsättningstillgångar och processerna i anslutning till dem.

Revisorn ska inhämta bevis på omsättningstillgångarnas existens, fullständighet och värdering. Revisionsbevis om existens och fullständighet inhämtas i första hand genom att delta i inventeringen och utföra kontrollräkningar. Vid granskningen av värderingen av omsättningstillgångar är det i allmänhet nödvändigt att granska inköpsfakturorna separat för varje artikel. De granskade benämningarna ska specificeras tillräckligt noggrant i revisionsdokumentationen både i kontrollräkningarna och i granskningen av värderingen.

Det är möjligt att av praktiska skäl delta i inventering vid någon annan tidpunkt än bokslutsdagen. Revisorn ska då inhämta bevis på att de förändringar i omsättningstillgångarna som skett mellan tidpunkten för inventeringen och tidpunkten för den slutliga förteckningen över omsättningstillgångar har bokförts på behörigt sätt. Detta kan till exempel ske genom att jämföra och avstämma saldouppgifterna enligt granskningstidpunkten med saldouppgifterna i slutet av räkenskapsperioden och genom att utföra materialgranskningsåtgärder för att täcka tiden mellan olika tidpunkter.

Flera observationer av omsättningstillgångar hänförde sig även i år till att inga revisionsåtgärder alls hade vidtagits eller att det utförda arbetet inte kunde verifieras.

Exempel på observationer

  • Omsättningstillgångarna (2,91 miljoner euro) är en väsentlig bokslutspost och utgör cirka 60 procent av balansomslutningen. Revisorn har inte vidtagit granskningsåtgärder som gäller omsättningstillgångarnas existens eller värdering.
  • Omsättningstillgångarna (2 miljoner euro) är en väsentlig bokslutspost och utgör 81,7 procent av balansomslutningen. Av revisionsdokumentationen framgår inte vilka granskningsåtgärder som har vidtagits för att verifiera värderingen av omsättningstillgångarna.
  • Omsättningstillgångarna (564 tusen euro) är en väsentlig bokslutspost och utgör 53 procent av balansomslutningen. Av dokumentationen framgår inte att omsättningstillgångarnas existens har granskats. Dessutom förblir det osäkert om en tillräcklig mängd revisionsbevis som lämpar sig för ändamålet har inhämtats om värderingen av omsättningstillgångarna.
  • Omsättningstillgångarna (3,4 miljoner euro) är en väsentlig bokslutspost. Av dokumentationen framgår inte att omsättningstillgångarnas existens har granskats. Dessutom kan granskningsåtgärderna för värderingen av omsättningstillgångarna inte verifieras.
Utskriftsversion Uppdaterad 31.03.2022