Granskning av huvudbokföringsexporter och andra rättelser

Bolaget kan använda både automatiska och manuella huvudboksregistreringar. Automatiska huvudbokföringsexporter överförs automatiskt från något annat system eller från underbokföringen.

Manuella huvudboksregistreringar kallas ofta memorialverifikat. Manuella huvudbokföringsexporter kan innehålla registreringar på vilket konto som helst och deras innehåll är ofta mer ett slags uppskattningar än innehållet i automatiska huvudbokföringsexporter. Därför väljs manuella huvudboksregistreringar ofta på basis av revisorns riskbedömning till de registreringar som ska granskas.

Det är ändamålsenligt att revisorn även granskar eventuella andra rättelser. Dessa är till exempel verifikat som innehåller avstämningsdifferenser i bokföringen och bokslutet och som har gjorts i samband med upprättandet av bokslutet.

Risken att ledningen åsidosätter kontroller är en risk för väsentliga felaktigheter som beror på missbruk och därmed en betydande risk som förekommer i varje uppdrag. Granskningen av huvudboksregistreringar och andra rättelser har två viktiga uppgifter i revisionen. Granskningen svarar mot

  • risken för att ledningen åsidosätter kontrollerna
  • risken för väsentliga felaktigheter som uppkommer av att huvudboksregistreringar eller andra rättelser som gjorts i slutet av räkenskapsperioden inte är tillbörliga.

Revisorns mål är att i tillämpliga delar bilda sig en uppfattning om bland annat om

  • processen enligt vilken transaktioner överförs till huvudbokföringen
  • använda verifikatslag
  • personer och grupper med behörighet att godkänna
  • hur automatiska huvudboksregistreringar kan skiljas från manuella.

Revisionstillsynens observationer vid granskningen av huvudboksregistreringar och andra rättelser gällde bland annat att revisorn inte har specificerat de verifikat som han eller hon granskat.

Exempel på observationer

  • Revisionsplanen beaktar inte risken för att ledningen åsidosätter kontrollerna och att revisorn inte har planerat och vidtagit revisionsåtgärder för att bemöta risken.
  • Revisorn har inte specificerat de granskade huvudboksregistreringarna och de andra rättelserna eller åtgärderna som vidtagits på dem. Därför kan antalet bevis som erhållits vid granskningen inte uppskattas.
Utskriftsversion
Uppdaterad 31.03.2022