Fokusområden för kvalitetsgranskningar

Vi väljer årligen delområden inom revisionsarbete vars revision betonas i kvalitetsgranskningarna av revisorer och om vilka vi ber att få information för kvalitetsgranskningen.

Fokusområden 2022

Fokusområden för kvalitetsgranskningarna 2022 är

  • en i förväg vald resultaträkningspost och/eller balanspost
  • granskning av uppgifter om närståendekrets eller intressenter
  • granskning av huvudbokföringsposter.

Förutom vid fokusområdena fäster vi särskild uppmärksamhet vid den väsentlighet som har använts i revisionen.

Fokusområden 2021

Fokusområden för kvalitetsgranskningarna 2021 är

  • revidering av omsättningen eller motsvarande avkastning
  • revidering av omsättningstillgångarna
  • granskning av uppgifterna om närståendekretsen eller intressenterna.

Om uppdraget inte alls omfattar omsättningstillgångar eller om de är obetydliga, väljer vi någon annan balanspost till fokusområde för uppdraget.

Förutom vid fokusområdena fäster vi särskild uppmärksamhet vid den väsentlighet som har använts i revisionen.

Vi ber om förtydligande information om revisionen av fokusområdena på tre blanketter:

Frågeblanketter Närståenderelationer och närståendetranskationer och Transaktioner med intressenter är tillgängliga och den har behandlats enligt kraven i den lagstiftning (lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019) som förpliktar myndigheter. Lagstiftningen har som mål att göra det möjligt för personer med funktionshinder eller begränsningar att sköta ärenden självständigt i den digitala miljön.

Om du vill beställa blanketten Fokusområden för offentlig förvaltning utan tillgänglighetsanteckningar, kontakta laatu.tilintarkastusvalvonta@prh.fi.

Därtill ber vi revisorerna lämna information om riskbedömning och åtgärderna för att hantera riskerna.

Kommande fokusområden

  • inhämtande av revisionsbevis.

PRS kan fortfarande betona fokusområdena för de föregående åren om observationerna visar behov av detta.

Fokusområden för kvalitetsgranskningar inom offentlig förvaltning 2021-2022

PRS fokusområden för kvalitetsgranskningar inom offentlig förvaltning 2021-2022 är:

  • Intern kontroll och riskhantering
  • Koncernövervakning
  • Offentliga upphandlingar.

Vi ber att få information om fokusområdena på frågeblanketten Fokusområden för offentlig förvaltning.

Frågeblanketten är tillgänglig och den har behandlats enligt kraven i den lagstiftning (lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019) som förpliktar myndigheter. Lagstiftningen har som mål att göra det möjligt för personer med funktionshinder eller begränsningar att sköta ärenden självständigt i den digitala miljön.

Om du vill beställa blanketten Fokusområden för offentlig förvaltning utan tillgänglighetsanteckningar, kontakta laatu.tilintarkastusvalvonta@prh.fi.

Vi ber att få information om fokusområdena och fastställandet av väsentligheten också på Riskbedömningsblankett - OFGR.


Utskriftsversion
Uppdaterad 24.11.2021