Fokusområden för kvalitetsgranskningar

Vi väljer årligen delområden inom revisionsarbete vars revision betonas i kvalitetsgranskningarna av revisorer och om vilka vi ber att få information för kvalitetsgranskningen.

Fokusområden 2022

Fokusområden för kvalitetsgranskningarna 2022 är

  • en i förväg vald resultaträkningspost och/eller balanspost
  • granskning av uppgifter om närståendekrets eller intressenter
  • granskning av huvudbokföringsposter.

Förutom vid fokusområdena fäster vi särskild uppmärksamhet vid den väsentlighet som har använts i revisionen.

Vi ber om förtydligande information om revisionen av fokusområdena på två blanketter:

Frågeblanketter Närståenderelationer och närståendetranskationer och Transaktioner med intressenter är tillgängliga och de har behandlats enligt kraven i den lagstiftning (lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019) som förpliktar myndigheter. Lagstiftningen har som mål att göra det möjligt för personer med funktionshinder eller begränsningar att sköta ärenden självständigt i den digitala miljön.

Om du vill beställa blanketten Närståenderelationer och närståendetransaktioner eller blanketten Transaktioner med intressenter, kontakta laatu.tilintarkastusvalvonta@prh.fi.

Fokusområden för kvalitetsgranskningar inom offentlig förvaltning 2022

PRS fokusområden för kvalitetsgranskningar inom offentlig förvaltning 2022 är:

  • Intern kontroll och riskhantering
  • Koncernövervakning
  • Offentliga upphandlingar.

Vi ber att få information om fokusområdena på frågeblanketten Fokusområden för offentlig förvaltning.

Frågeblanketten är tillgänglig och den har behandlats enligt kraven i den lagstiftning (lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019) som förpliktar myndigheter. Lagstiftningen har som mål att göra det möjligt för personer med funktionshinder eller begränsningar att sköta ärenden självständigt i den digitala miljön.

Om du vill beställa blanketten Fokusområden för offentlig förvaltning utan tillgänglighetsanteckningar, kontakta laatu.tilintarkastusvalvonta@prh.fi.

Vi ber att få information om fokusområdena och fastställandet av väsentligheten också på Riskbedömningsblankett - OFGR.


Utskriftsversion
Uppdaterad 27.01.2022