Intyg till revisionstillsynen

För att vi ska kunna kontrollera att förutsättningarna för godkännande uppfylls, ska nya revisorer lämna in följande intyg till revisionstillsynen som bilaga till registreringsblanketten:

  • Rättsregistercentralens intyg över att sökanden inte är försatt i konkurs och inte har meddelats näringsförbud,
  • Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas intyg över att sökanden inte är omyndig, att sökandens handlingsbehörighet inte har begränsats och att en intressebevakare inte har förordnats för sökanden. Utdrag ur registret över förmynderskapsärenden kan beställas på adressen holhous@dvv.fi. Läs mera om utdrag ur registret över förmynderskapsärenden.
    Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

  • utdrag ur domstolens protokoll, av vilket det framgår att ni har avgivit revisorsförsäkran
  • eventuella arbetsintyg

Ovannämnda myndighetsintyg bör vara högst tre månader gamla då ni registrerar er. Även GR-revisorer som ansöker om godkännande som CGR- eller OFGR-revisor ska lämna in ovan nämnda myndighetsintyg som bilaga till sin ansökan.

Dessutom granskar PRS straff- och bötesregisterutdrag för dem som söker godkännande.

Mer information om bland annat att lämna in intyg finns i beslutet om examensresultatet.

Utskriftsversion
Uppdaterad 10.02.2022