Krav för att bibehålla förutsättningarna för godkännande som revisionssammanslutning

Enligt revisionslagen kan följande slag av sammanslutningar vara verksamma som revisionssammanslutningar: aktiebolag, andelslag, kommanditbolag eller öppna bolag som har förts in i Patent- och registerstyrelsens (PRS) revisorsregister och

  1. som har förutsättningar att vara verksam som en oberoende revisionssammanslutning i enlighet med revisionslagen,
  2. där majoriteten av bolagsmännen i ett öppet bolag eller av de ansvariga bolagsmännen i ett kommanditbolag är av bolaget anställda revisorer, revisionssammanslutningar eller i en EES-stat godkända revisorer eller revisionssammanslutningar eller där majoriteten av det röstetal som aktiebolagets aktier eller av det röstetal som andelslagens medlemmar och fullmäktige medför innehas av de ovan avsedda revisorerna eller revisionssammanslutningarna,
  3. där mer än hälften av medlemmarna och ersättarna i samt ordföranden och vice ordföranden för styrelsen i ett aktiebolag eller andelslag är revisorer eller i en EES-stat godkända revisorer, vilka arbetar i sammanslutningen, och
  4. där de ansvariga bolagsmännen, verkställande direktören, dennes ställföreträdare, medlemmarna eller suppleanterna i styrelsen inte genom sin verksamhet har visat sig vara olämpliga för uppgiften som ansvarig i en revisionssammanslutning. En person är olämplig för uppgiften om personen genom en lagakraftvunnen dom under de senaste tre åren har dömts till bötesstraff eller under de senaste fem åren har dömts till fängelsestraff för ett brott som visar att han eller hon är olämplig som ansvarig i en revisionssammanslutning. Personen anses inte heller vara lämplig för uppgiften, om han eller hon annars genom sin tidigare verksamhet har visat sig vara uppenbart olämplig för uppgiften som ansvarig i en revisionssammanslutning.

Anmälan på grund av att fortsatt verksamhet äventyras

En revisionssammanslutning ska utan dröjsmål meddela revisionstillsynen vid PRS om förutsättningarna för godkännandets giltighet äventyrats. Revisionssammanslutningen ska utan dröjsmål vidta åtgärder för att trygga att förutsättningarna för godkännandet bibehålls.

Revisionssammanslutningen eller de godkända revisorer som är styrelseledamöter eller bolagsmän i revisionssammanslutningen, ska utan dröjsmål meddela revisionstillsynen vid PRS om revisionssammanslutningen försätts i likvidation eller i konkurs.

Utskriftsversion
Uppdaterad 20.06.2019