I kraft t.o.m. 30.6.2017: Revisionssammanslutningar ska lämna in tillsynsuppgifter till PRS

Patent- och registerstyrelsen (PRS) behöver uppgifter från revisionssammanslutningarna för att kunna utöva tillsyn enligt revisionslagen. Vid tillsynen använder vi handelsregisteruppgifter och de uppgifter som revisionssammanslutningen anmält till revisionstillsynen.

Anmälningar till handelsregistret vid PRS

Vid tillsynen använder vi uppgifter ur revisionssammanslutningens bokslut och bolagsavtal eller bolagsordning. Vi hämtar uppgifterna direkt ur handelsregistret, varför sammanslutningen inte behöver lämna in uppgifterna separat till revisionstillsynen om sammanslutningens uppgifter i handelsregistret är uppdaterade.

Bokslutsuppgifter

En revisionssammanslutning ska alltid lämna in en kopia av bokslutet och av en eventuell verksamhetsberättelse till handelsregistret för registrering. Revisionssammanslutningen ska fullgöra de registreringsskyldigheter och iaktta de tidsfrister som avses i bokföringslagen (1336/1997), samfundslagstiftningen och handelsregisterlagen (129/1979).

Revisionssammanslutningen ska också lämna in en kopia av revisionsberättelsen om revision har slutförts.

Uppgifter om bolagsavtal eller bolagsordning

Revisionssammanslutningen ska till handelsregistret anmäla ändringar i bolagsavtalet eller bolagsordningen på det sätt som avses i handelsregisterlagen, handelsregisterförordningen och PRS anvisningar.

Ändringar i ledningens eller styrelsens sammansättning

Revisionssammanslutningen ska till handelsregistret anmäla ändring av verkställande direktör eller dennes ställföreträdare och ändringar i sammanslutningens styrelse eller annat motsvarande organ. Uppgifterna förs automatiskt in i revisorsregistret.

Anmälningar till PRS revisionstillsyn

Vid tillsynen använder vi även de tillsynsuppgifter som revisionssammanslutningen har lämnat in om enskilda revisorer samt de uppgifter som sammanslutningen har anmält till revisorsregistret.

Anmälan om tillsynsuppgifter

Revisionssammanslutningen ska på begäran lämna in de uppgifter som behövs för tillsynen. År 2016 ska revisionssammanslutningarna lämna in sin anmälan enligt situationen 30.6.2016. Ge in anmälan före utgången av augusti.

Anmälan om ändring i revisorsregisteruppgifter

Revisionssammanslutningar ska utan dröjsmål anmäla ändringar i revisorsregisteruppgifterna.

Vi hämtar ändringarna i sammanslutningens ledning och styrelse direkt ur handelsregistret. Övriga ändringar ska sammanslutningen anmäla till oss på blanketten "Ändring av revisorsammanslutningsuppgifter i revisorsregistret".

Obs! Anmäl alltid sådana uppgifter som ska antecknas i handelsregistret direkt till handelsregistret, eftersom sammanslutningens uppgifter inte förmedlas automatiskt från revisorsregistret till handelsregistret.

Anmälan på grund av att fortsatt verksamhet äventyras

En revisionssammanslutning ska utan dröjsmål meddela revisionstillsynen vid PRS om förutsättningarna för godkännandets giltighet äventyrats. Revisionssammanslutningen ska utan dröjsmål vidta åtgärder för att trygga att förutsättningarna för godkännandet bibehålls.

Revisionssammanslutningen eller de godkända revisorer som är styrelseledamöter eller bolagsmän i revisionssammanslutningen, ska utan dröjsmål meddela revisionstillsynen om revisionssammanslutningen försätts i likvidation eller i konkurs.

Utskriftsversion
Uppdaterad 18.02.2021