I kraft t.o.m. 30.6.2017: Krav på kontinuerlig utbildning för GR-, CGR- och OFGR-revisorer

Yrkesverksamma GR-, CGR- och OFGR-revisorer ska uppfylla kraven på kontinuerlig utbildning enligt revisionslagen.

Perioden för uppföljning av utbildningskraven är tre år. Den första uppföljningsperioden går ut 30.6.2017. Vid sin bedömning under uppföljningsperioden använder Patent- och registerstyrelsen (PRS) de uppgifter som revisorn tidigare år har lämnat in till Centralhandelskammarens revisionsnämnd.

Krav på kontinuerlig utbildning

Under en uppföljningsperiod på tre år ska revisorn påvisa att han eller hon skaffat sammanlagt 120 timmar utbildning i enlighet med denna anvisning. Revisorn måste få minst 20 timmar utbildning årligen.

Följande ämnesområden ska ingå i utbildningen:

 • revision och bestyrkandeuppdrag (rekommendation minst 24 timmar / 3 år)

Till exempel reglering av revision samt god revisionssed, ISA-standarderna, granskning av förvaltning, riskhantering, interna kontroller, etik.

 • bokföring, redovisning och bolagslagstiftning, för OFGR-revisor även lagstiftning om offentliga samfund (rekommendation minst 24 timmar / 3 år)

Till exempel reglering av bokföring och bokslut samt god bokföringssed, analys av bokslut.

 • beskattning (rekommendation minst 12 timmar / 3 år)
 • samt 60 timmar inom ett eller flera av de ovan nämnda ämnesområdena.

Hälften av timmarna för den kontinuerliga utbildningen ska vara verifierbara. Högst 20 timmar som överskrider det krävda antalet timmar kan överföras till följande uppföljningsperiod.

Om en person har godkänts som revisor under en pågående rapporteringsperiod, bestäms kravet på kontinuerlig utbildning enligt längden på den återstående perioden.

Till exempel om en person godkänns som revisor i december 2016, minskas utbildningskraven för honom eller henne med en mängd som motsvarar 2,5 år, det vill säga 100 timmar av de utbildningstimmar som krävs.

Under en period med godtagbar frånvaro (när revisorn exempelvis är moderskaps- och föräldraledig eller är frånvarande på grund av sjukdom) befrias revisorn från kraven på utbildning. Utbildningskravet minskar med 40 timmar för ett års frånvaro. PRS kan kräva läkarintyg eller motsvarande redogörelse som verifiering av frånvaron.

Godtagbara utbildningsmetoder och verifiering av utbildning

Följande metoder för kontinuerlig utbildning i anknytning till yrke är godtagbara:

  • att delta i utbildning/seminarier
  • att fungera som utbildare/föreläsare (en föreläsning med samma innehåll tillgodoräknas en gång om året)
  • att arbeta i nämnder
  • online-studier (till exempel att delta i föreläsning på distans)
  • workshoppar med likställda
  • att arbeta med kvalitetsgranskningsuppdrag
  • att delta i arbetet i den arbetsgrupp som förbereder revisorsexamina
  • att skriva artiklar (en artikel på 2340 tecken motsvarar tre timmar)
  • forskning
  • att läsa fackartiklar och övrig facklitteratur.

Kontinuerlig utbildning kan verifieras exempelvis på följande sätt:

  • intyg över deltagande i kurs eller kopia av deltagarförteckningen (även för online-studier)
  • kopia av kursprogram/faktura
  • bekräftelse på att deltagande har betalats
  • bekräftelse på deltagande i nämndmöten
  • anteckningar från diskussionsgrupp som revisorn deltagit i
  • kopia av artikel som revisorn har varit medförfattare till.

Revisorn ska förvara de dokument som verifierar deltagande i kontinuerlig utbildning under uppföljningsperioden på 3 år + ytterligare 3 år (i sammanlagt 6 år) för en eventuell granskning.

Rapportering till PRS

Vi samlar årligen in uppgifterna om deltagande i kontinuerlig utbildning med blanketten för anmälan om tillsynsuppgifter. På blanketten ska revisorn ange kursens/utbildningens ämnesområde och arrangör, omfattning samt om den kontinuerliga utbildningen är verifierbar eller inte. För självstudier anger revisorn vilket ämne han eller hon studerat samt omfattningen (timmar). I detta skede av redogörelsen behöver revisorn inte bifoga kopior som verifierar deltagande i kontinuerlig utbildning.

Uppföljning av kraven

De revisorer som inte har uppfyllt kravet på kontinuerlig utbildning får en begäran om redogörelse. Dessa personer kan utgående från en riskbedömning även väljas ut för kvalitetsgranskning. Revisorn kan ansöka om tillstånd hos PRS att under följande uppföljningsperiod på tre år komplettera högst 40 timmar kontinuerlig utbildning som inte har uppfyllts. PRS bedömer detta från fall till fall.

Om kraven på kontinuerlig utbildning inte uppfylls under uppföljningsperioden, kan PRS föra ärendet till revisionsnämnden för behandling. Revisionsnämnden kan ge revisorn en sanktion. Enligt revisionslagen är sanktionerna anmärkning, varning eller framställning om återkallande av godkännande. Sanktionerna förs in i revisorsregistret, varifrån var och en har rätt att få uppgifter, utdrag eller intyg.

Undantagsfall

Kraven gäller inte de personer vars godkännande har avbrutits. Personer som ansöker om återställande av godkännande ska i samband med sin ansökan påvisa att de bibehållit sin yrkeskunskap genom fortbildning på det sätt som PRS bestämmer.

Kraven på kontinuerlig utbildning tillämpas inte heller på en revisors verksamhet i hans eller hennes egenskap av tjänsteman vid Statens revisionsverk.

Vid bedömningen av OFR-revisorers kontinuerliga utbildning tillämpas en separat anvisning.

Utskriftsversion
Uppdaterad 18.02.2021