Kompletteringsprovets innehåll

Kompletteringsprovet innehåller uppgifter på följande ämnesområden:

  • regleringen av bokföring och bokslut samt god bokföringssed
  • regleringen av revision samt god revisionssed
  • regleringen av intern kontroll och riskhantering
  • regleringen av olika sammanslutningsformer
  • annan reglering som har samband med revision.

Den sökande ska avlägga hälften av uppgifterna i kompletteringsprovet enligt fritt val. Kompletteringsprovet ordnas på finska och svenska.

Uppgifter och bedömningsgrunder åren 2016-2019

Utskriftsversion
Uppdaterad 21.01.2020