OFGR-specialiseringsexamen

Innehållet i examensprovet för OFGR-examen regleras i ANM:s förordning om krav för godkännande av revisorer (1442/2015). Uppgifterna i OFGR-specialiseringsexamen klarlägger sökandens förmåga att självständigt sköta revisionsuppdrag i ett offentligrättsligt samfund och en offentligrättslig koncern.

PRS fattar beslut om innehållet av uppgifterna i examensprovet för OFGR-examen. Examensprovet ordnas på finska och svenska. Delar av uppgifterna kan också vara på engelska.

Innehållet i OFGR-specialiseringsexamen

Examensprovet för OFGR-examen kan innehålla uppgifter på följande ämnesområden:

  • reglering av bokföring och bokslut samt god bokföringssed
  • regleringen av revision samt god revisionssed
  • regleringen av intern kontroll och riskhantering
  • regleringen av olika sammanslutningsformer
  • reglering av den offentliga förvaltningen och ekonomin
  • annan reglering som har samband med revision.

OFGR-specialiseringsexamen innehåller uppgifter som gäller regleringen av den offentliga förvaltningen, god revisionssed inom den offentliga förvaltningen samt revisorns rapportering och de åtgärder som detta förutsätter.

Bedömning

Examensprestationen godkänns om examinanden i examensprovet får minst det antal poäng som PRS revisionstillsyn har fastställt som gräns för godkännande.

PRS offentliggör bedömningsgrunderna för examensprovet för OFGR-examen efter det att bedömningen av examenssvaren har fastställts.

Uppgifter och bedömningsgrunder åren 2016-2019

Utskriftsversion
Uppdaterad 21.01.2020