Litteraturtips för GR- och CGR-examina 2021

Detta är en lista sammanställd av revisionstillsyn om aktuell litteratur som examinanderna kan utnyttja som hjälp för att förbereda sig för GR- och CGR-examina. Litteraturförteckningen har senast uppdaterats den 24 maj 2021.

Reglering om revision och bokslut samt revisionssed

 1. IFRS-volymen 2021 FAR Akademi 2021.
 2. Haaramo Virpi – Palmuaro Sirkku – Peill Elina: IFRS-raportointi. Fokus.Talentum.fi.
 3. Halonen Jari ym.: IFRS - Käytännön käsikirja – fjärde redigerade upplagan. Edita 2017.
 4. Online-utgåva: https://stakatemia.fi/tuote/ifrs-ja-isa-sanasto-onlinejulkaisu
  Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

 5. Kondelin Antti – Peltomäki Tomi. Palkkahallinnon säädökset 2021. Alma Talent 2021.
 6. Leppiniemi Jarmo – Kaisanlahti Timo: Kirjanpitolaki – kommentaari. Fjärde redigaerade upplagan. Alma Talent 2016.
 7. Leppiniemi Jarmo – Kaisanlahti Timo: Liikekirjanpito. Alma Talent Oy. Kompletteras kontinuerligt.
 8. Lydman Kari: Uusi kirjanpitolaki käytännössä. Tietosanoma 2016.
 9. MacKenzie Bruce – Coctree Daniel – Njikizana Tapiwa – Selbst Edwin - Chamboko Raymond – Colyvas Blaise – Hanekom Brandon: Wiley IFRS 2020: Interpretation and Application of International Financial Reporting Standards 2020. Wiley 2020.Onlinejulkaisu: https://www.wiley.com/en-fi/Wiley+Interpretation+and+Application+of+IFRS+Standards+2020-p-9781119699408
  Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

 10. Honkamäki Tuomas – Reponen Marko - Mäkelä Lotta - Pohjonen Sari: Konsernitilinpäätöksen laadinta. Alma Talent 2016.
 11. Suomen Tilintarkastajat ry: Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön tilinpäätösmalli, fjortonde redigerade upplagan. ST-Akatemia Oy 2020 eller nyare. https://stakatemia.fi/tuote/asunto-ja-kiinteistoosakeyhtion-tilinpaatosmalli-onlinejulkaisu/
  Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

 12. Suomen Tilintarkastajat ry: Avoimen ja kommandiittiyhtiön tilinpäätösmalli, tolfte redigerade upplagan. ST-Akatemia Oy 2020
 13. Suomen Tilintarkastajat ry: IFRS-standardit 2021. ST-Akatemia Oy 2021.
 14. Suomen Tilintarkastajat ry: Rahoituslaskelma. ST-Akatemia Oy 2019 eller nyare.
 15. Suomen Tilintarkastajat ry: Osakeyhtiön tilinpäätösmalli 2020. ST-Akatemia Oy 2020 tai uudempi. https://stakatemia.fi/tuote/osakeyhtion-tilinpaatosmalli-onlinejulkaisu/
  Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

 16. Suomen Tilintarkastajat ry: Yhdistyksen ja säätiön tilinpäätösmalli. fjortonde redigerade upplagan. ST-Akatemia Oy 2020. https://stakatemia.fi/tuote/yhdistyksen-ja-saation-tilinpaatosmalli-onlinejulkaisu/
  Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

 17. Yritystutkimus ry. Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi 2017. Gaudeamus. Tionde korrigerade upplagan.

Reglering om revision samt god revisionssed

 1. 2018 Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other assurance and Related Services Pronouncements. IFAC 2018.
 2. FARs Samlingsvolymen Revision 2020. Far Akademi Ab 2020. (Kapitel "Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag)
 3. Halonen Kaarina – Steiner Maj-Lis: Tilintarkastusprosessi käytännössä. WSOYpro 2010.
 4. Horsmanheimo Pasi – Steiner Maj-Lis: Tilintarkastus – asiakkaan opas. Alma Talent 2017.
 5. https://stakatemia.fi/tuote/isa-standardien-soveltaminen-pk-yhteisojen-tilintarkastuksessa-onlinejulkaisu/
  Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

 6. Suomen Tilintarkastajat ry: Kansainväliset tilintarkastusalan standardit 2018. ST-Akatemia Oy 2018 (Den förnyade ISA 540-standarden är i slutet av 2018 upplagan, eftersom den inte ännu var i kraft vid utgvivningen av upplagan. I upplagan 2018 är ISA 540-standarden som är "på rätt plats" alltså nu redan föråldrad. https://stakatemia.fi/tuote/kansainvaliset-tilintarkastusalan-standardit-onlinejulkaisu/
  Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen
 7. Suomen Tilintarkastajat ry: Tilintarkastajan raportointi 2020: Kertomukset, lausunnot ja muut asiakirjat. ST-Akatemia Oy 2020. https://stakatemia.fi/tuote/tilintarkastajan-raportointi/
  Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Intern kontroll och riskhantering

 1. Alftan ym.: Corporate Governance sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan näkökulmasta. Redigerad upplaga. Edita 2008.
 2. COBIT 5.0: Control Objectives for Information and Related Technology. IT Governance Institute.www.isaca.org/cobit.
  Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen
  .
 3. Holopainen Atte – Koivu Eila – Kuuluvainen Antero – Lappalainen Keijo – Leppiniemi Jarmo – Mikola Matti – Vehmas Keijo: Sisäinen tarkastus. Tietosanoma 2013.
 4. Internal Control – Integrated Framework 2013. Committee of Sponsoring Organizations of the Tread-way Commission. (COSO). AICPA 2013.
 5. Koivu Eila – Ranta-aho Markku – Vuoti Helge: Väärinkäytösriskit hallintaan. Tietosanoma 2010.
 6. Sawyer, Lawrence B. – Dittenhofer, Mortimer: Sawyer`s Guide for Internal Auditors. The Institute of Internal Auditors. Sjätte upplagan, 2013 eller nyare.
 7. Internationella standarder för internrevision:
  https://theiia.fi/wp-content/uploads/2016/12/standards_2017_fi.pdf
  Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Reglering om olika sammanslutningsformer

 1. Airaksinen Manne – Pulkkinen Pekka – Rasinaho Vesa: Osakeyhtiölaki I ja II. Tredje redigerade upplagan. Alma Talent 2019.
 2. Arvopaperimarkkinayhdistys ry: Hallinnointikoodi (Corporate Governance 2020) 2020.
 3. Hannula Antti – Kilpinen Kai – Lakari Torsti: Säätiö – käytännön käsikirja. Talentum. 2015.
 4. Alakare Mikko – Kemppinen Seppo – Laaksonen Lasse – Lahti Ilkka – Leppä Mikko – Lydman Kari: Yhdistys ja säätiö: Oikeudelliset kysymykset, tilinpäätös, verotus ja hallinto. Tietosanoma Oy. 2018.
 5. Honkamäki Tuomas – Kujanpää Emmiliina - Pennanen Matti: Yritysjärjestelyjen käsikirja – kirjanpito, verotus ja yhtiöoikeus. Alma Talent, 2018.
 6. Hoppu Esko – Hoppu Kari: Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet. Sjuttonde redigerade upplagan. Alma Talent. 2020.
 7. Härmäläinen Ilkka - Malinen Jari - Pirinen Jari - Raitala Saara - Sorri Sakari - Strang Lars. Yrityssaneerauksen käsikirja. Edita Publishing Oy. 2009.
 8. Immonen Raimo: Yritysjärjestelyt. Alma Talent 2018
 9. Keskuskauppakamari: Listaamattomien yhtiöiden hallinnoinnin kehittäminen (Corporate Governance). 2016.
 10. Koski Pauli – Sillanpää Matti J.: Yhtiöoikeus. Fokus.almatalent.fi. Kompletteras kontinuerligt.
 11. Koulu Risto: Konkurssioikeus. 2. uudistettu painos. Sanoma Pro Oy 2009.

Annan reglering som rör revision

 1. Centralhandelskammarens nämnd för uppköpserbjudanden. Gå till Värdepappersmarknadsföreningens webbplats.
  Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen
 2. Finansinspektionen: föreskrifter och ställningstaganden om insider-ärenden, penningtvätt, listning osv. Tillgängliga på www.finanssivalvonta.fi.
  Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

 3. Lakikokoelma: Arvopaperimarkkinalainsäädäntö 2013. Edita Publishing 2013.
 4. Nasdaq OMX Helsinki Oy:s regler om fondbörsverksamheten. Se anvisningarna på Nasdaqs webbplats.
  Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen
 5. Nieminen Auvo – Anttila Raimo – Äärilä Leena – Jokinen Mika: Arvonlisäverotus. Fokus.almatalent.fi. Kompletteras kontinuerligt.
 6. Pörssisäätiö: Sisäpiiriläisen opas 2005.
 7. Tikka Kari S. – Nykänen Olli – Juusela Janne – Viitala Tomi: Yritysverotus I–II. Fokus.almatalent.fi. Kompletteras kontinuerligt.

Lagstiftning och övrig litteratur

De som deltar i examen förutsätts även bekanta sig med tillämpningen av den lagstiftning som gäller branschen och de ändringar som senare vidtagits i denna, såsom bokföringsnämndens beslut, allmänna anvisningar och utlåtanden samt aktuella frågor som anknyter till revision, samt senaste beskattnings- och rätts-praxis exempelvis genom förmedling av tidningarna Tilisanomat och Verotus samt https://fokus.almatalent.fi

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen
-service av Alma Talent Fokus.

Utskriftsversion
Uppdaterad 04.01.2022