GR-examen

GR-examen är grundexamen inom revisionsbranschen.

Innehållet i examensprovet för GR-examen regleras i ANM:s förordning om krav för godkännande av revisorer (1442/2015).

Uppgifterna i GR-examen klarlägger sökandens förmåga att självständigt sköta revisionsuppdrag i en bokföringsskyldig sammanslutning, stiftelse och koncern.

PRS fattar beslut om innehållet av uppgifterna i examensprovet för GR-examen. Examensprovet ordnas på finska och svenska. En del av uppgifterna kan också vara avfattade på engelska.

Examensprovet för GR-examen har två delar.

Del 1 - God revisionssed och god bokföringssed

Del 1 av examensprovet för GR-examen kan innehålla uppgifter på följande ämnesområden:

  • regleringen av bokföring och bokslut samt god bokföringssed
  • regleringen av revision samt god revisionssed
  • regleringen av intern kontroll och riskhantering
  • regleringen av olika sammanslutningsformer
  • annan reglering som har samband med revision.

Del 2 - Revisionsberättelse och revisorns övriga rapportering

Del 2 av GR-examen innehåller uppgifter som gäller uppgörande av revisionsberättelse och en revisors övriga yttranden eller intyg samt de revisionsåtgärder som dessa förutsätter.

Omtagning av underkänd del

Om examinanden endast avlägger en del av examensprovet med godkänt betyg, får han eller hon försöka avlägga den andra delen fram till utgången av det femte kalenderåret som följer efter det utan att han eller hon behöver avlägga examensprovets båda delar på nytt.

Antalet omtagningsförsök är inte begränsat. Examinanden ska anmäla sig separat till examensprovet för GR-examen varje år.

Exempelvis en godkänd del av examensprovet för GR-examen som avlagts 2017 är i kraft fram till slutet av år 2022.

Bedömning

Examensprestationen godkänns om examinanden får minst det antal poäng som PRS revisionstillsyn har fastställt som gräns för godkännande i examensprovets båda delar.

PRS offentliggör bedömningsgrunderna för examensprovet för GR-examen efter det att bedömningen av examenssvaren har fastställts.

Uppgifter och bedömningsgrunder åren 2016-2019

Uppgifter i GRM-examen från 2005-2015 med bedömningsgrunder

Utskriftsversion
Uppdaterad 21.01.2020