CGR-specialiseringsexamen

Innehållet i examensprovet för CGR-examen regleras i ANM:s förordning om krav för godkännande av revisorer (1442/2015). Uppgifterna i CGR-specialiseringsexamen klarlägger sökandens förmåga att självständigt sköta revisionsuppdrag i en bokföringsskyldig sammanslutning och stiftelse samt koncern av allmänt intresse.

PRS fattar beslut om innehållet av uppgifterna i examensprovet för CGR-examen. Examensprovet ordnas på finska och svenska. Delar av uppgifterna kan också vara på engelska.

Innehållet i CGR-specialiseringsexamen

Examensprovet för CGR-examen kan innehålla uppgifter på följande ämnesområden:

  • reglering av bokföring och bokslut samt god bokföringssed
  • regleringen av revision samt god revisionssed
  • regleringen av intern kontroll och riskhantering
  • regleringen av olika sammanslutningsformer
  • annan reglering som har samband med revision.

CGR-specialiseringsexamen innehåller uppgifter som gäller uppgörande av revisionsberättelser för sammanslutningar av allmänt intresse och de åtgärder som dessa förutsätter samt annan rapportering.

Bedömning

Examensprestationen godkänns om examinanden i examensprovet får minst det antal poäng som PRS har fastställt som gräns för godkännande.

PRS offentliggör bedömningsgrunderna för examensprovet för CGR-examen efter det att bedömningen av examenssvaren har fastställts.

Uppgifter och bedömningsgrunder åren 2016-2019

Uppgifter i CGR-examen från 2005-2015 med bedömningsgrunder

Utskriftsversion
Uppdaterad 21.01.2020