Påvisande av studier med motsvarighetsintyg

Den sökande ska till sin ansökan foga ett av ett universitet eller en yrkeshögskola utfärdat intyg (ett s.k. motsvarighetsintyg) över att de studier han fullföljt motsvarar de studier som krävs för GR- eller OFGR-examen. Ansökan om motsvarighetsintyg kan vanligen lämnas till studiebyrån eller till institutionen för de studier som krävs.

Om du inte får ett motsvarighetsintyg över alla dina studier från ditt eget universitet eller din egen yrkeshögskola, kan du be om att få ett motsvarighetsintyg till den del universitetet eller yrkeshögskolan kan ge det (motsvarighetsintyg till viss del).

Till exempel om du studerat vid två olika högskolor kan två motsvarighetsintyg till viss del bevisa att dina studier motsvarar kraven för godkännande.

Av ett motsvarighetsintyg till viss del ska klart framgå på vilket sätt studiernas innehåll och/eller omfång är bristfälligt eller till vilken del kraven uppfylls.

Det är möjligt att komplettera studierna ännu efter att ansökningstiden gått ut. De ska dock vara avlagda före examenstillfället.

Om den sökanden av någon anledning inte får ett motsvarighetsintyg (t.ex. studier i högskola eller universitet utomlands) kan revisionstillsynen göra en bedömning av om studierna uppfyller kraven. I sådana fall lönar det sig att vara i god tid före ansökan vara i kontakt med revisionstillsynen.

Modell för motsvarighetsintyg

När du har avlagt alla studier som krävs för examen kan du be om att få ett motsvarighetsintyg från läroanstalten enligt vidstående modell:

De av ekonomie magister Erika Examinand vid XX [högskolans namn] fullföljda studierna i revision och redovisning (XX sv/sp), juridik (XX sv/sp) samt allmänna studier i ekonomiska vetenskaper (XX sv/sp) motsvarar de för närvarande gällande studiekraven för godkännande för GR-examen i enlighet med arbets- och näringsministeriets förordning 1442/2015.

Datum + underskrift + högskolans identifieringsuppgifter

Modell för motsvarighetsintyg till viss del

Om du saknar en del av de studier som krävs för examen, kan du be om att få ett motsvarighetsintyg till viss del från läroanstalten enligt vidstående modell:

De av tradenom Richard Revisor vid XX [högskolans namn] fullföljda studierna i revision och redovisning (58 sp), juridik (20 sp) samt allmänna studier i ekonomiska vetenskaper (26 sp) motsvarar de för närvarande gällande studiekraven för godkännande för GR-examen i enlighet med arbets- och näringsministeriets förordning 1442/2015, med undantag av följande brister:

  • I studierna i revision och redovisning saknas studier i intern kontroll.
  • I studierna i juridik saknas 2 studiepoäng.

Datum + underskrift + högskolans identifieringsuppgifter

Utskriftsversion
Uppdaterad 05.03.2021