Studier

Av personer som ansöker om GR- och OFGR-examen krävs att den sökande har fullföljt vissa studier vid universitet eller yrkeshögskola.

Om studiekraven föreskrivs i ANM:s förordning (1442/2015). Nedan presenteras kraven på studiernas innehåll och omfattning.

Studier som krävs för GR-examen

De studier som krävs för GR-examen omfattar bokföring och redovisning, handelsvetenskaper och ekonomiska vetenskaper samt juridik. Studier kan också avläggas som andra studier än studier som leder till examen (t.ex. fortbildning). Lämpligheten av de avlagda studierna påvisas med motsvarighetsintyg.

Den sökande ska uppfylla följande krav på studierna:

Studier i revision och redovisning, minst 52 studiepoäng (35 studieveckor), som omfattar följande ämnesområden:

 • regleringen av revision samt god revisionssed
 • regleringen av bokföring och bokslut samt god bokföringssed och analys av bokslutet
 • intern redovisning
 • intern kontroll.

Studier i ekonomiska vetenskaper, minst 22 studiepoäng (15 studieveckor), som omfattar följande ämneshelheter:

 • företagsekonomi och nationalekonomi
 • företagsfinansiering och finansmarknaden
 • ekonomisk matematik och statistik
 • informationsteknik och datasystem.

Studier i juridik, minst 22 studiepoäng (15 studieveckor), som omfattar följande ämnesområden:

 • reglering av olika sammanslutningsformer och värdepappersmarknaden
 • företagsbeskattning, förskottsuppbörd, mervärdesbeskattning och beskattningsförfarande
 • handels- och förmögenhetsrätt samt insolvens- och arbetslagstiftning.

Studier som krävs för OFGR-examen

Den som ansöker om OFGR-examen ska uppfylla följande krav på studierna eller kravet på erfarenhet av revisionsuppgifter inom den offentliga förvaltningen och den offentliga ekonomin. Lämpligheten av de avlagda studierna påvisas med motsvarighetsintyg.

Studier inom den offentliga sektorn, minst 16 studiepoäng (10 studieveckor), som omfattar följande ämnesområden:

 • redovisning inom den offentliga förvaltningen
 • regleringen av den offentliga förvaltningen.

Studierna i redovisning inom den offentliga förvaltningen kan ingå i de studier i revision och redovisning som krävs för GR-examen och studier i regleringen av den offentliga förvaltningen kan ingå i studierna i juridik.

För OFGR-examen krävs inte studier i den offentliga förvaltningen om den sökande har minst 1,5 års erfarenhet av revisionsuppgifter inom den offentliga förvaltningen och den offentliga ekonomin.

Utskriftsversion
Uppdaterad 13.01.2021