3 års erfarenhet av revision

Den som ansöker om att bli godkänd som GR-revisor ska ha minst tre års praktisk erfarenhet av revision av bokslut eller koncernbokslut eller av granskning av motsvarande ekonomiska kalkyler som förvärvats

  • under ledning av en revisor eller
  • under ledning av en person som godkänts i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet enligt lagstiftning som motsvarar kraven i rådets åttonde bolagsrättsliga direktiv (84/253/EEG); eller
  • under ledning av en godkänd person som uppfyller motsvarande krav i någon annan stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, dock under högst två av de tre år som krävs.

Om den som ansöker om GR-examen inte uppfyller kravet på tre års praktisk erfarenhet av revision, kan högst ett år av den praktiska erfarenhet som krävs också bestå av erfarenhet

  • som intern revisor
  • som skatteinspektör
  • som stadsrevisor
  • av andra uppgifter vid statens revisionsverk än revisionsuppgifter eller
  • av andra motsvarande uppgifter.
Utskriftsversion
Uppdaterad 13.01.2021