Allmänna krav

Om du ansöker om godkännande som revisor, ska du uppfylla kraven på revisorns allmänna behörighet.

Den sökande ska vara en fysisk person

  • som inte är försatt i konkurs
  • som inte har meddelats näringsförbud
  • som inte är omyndig
  • vars handlingsbehörighet inte har begränsats
  • för vilken det inte har förordnats en intressebevakare
  • som inte genom sin verksamhet har visat att han eller hon är olämplig för uppgiften som revisor.

Påvisande av allmänna förutsättningar

PRS kontrollerar att de sökande uppfyller de allmänna behörighetskraven med påkallade myndighetsintyg. Sådana är

  • intyg över att inte ett konkursärende är anhängigt mot den sökande
  • utdrag ur registret över förmynderskapsärenden för kontroll av att den sökandes handlingsbehörighet inte begränsats och att för den sökande inte utsetts en intressebevakare
  • straffregisterutdrag
  • intyg över att den sökande inte har meddelats näringsförbud.

Olämplighet som revisor

En person är olämplig som revisor om han eller hon med lagakraftvunnen dom under de tre senaste åren dömts till bötesstraff eller under de fem senaste åren till fängelsestraff för brott. Typiska brott som påvisar olämplighet som revisor är ekonomiska brott av olika slag, till exempel bokföringsbrott, gäldenärsbrott, bedrägeri och förskingring av olika slag samt förfalsknings- och skattebrott.

En person betraktas inte heller som lämplig för uppgiften om han eller hon på annat sätt med sin verksamhet visat att han eller hon är uppenbart olämplig för uppgiften som revisor. Uppenbar olämplighet påvisas till exempel av att personen gett felaktiga uppgifter till revisionstillsynen.

Utskriftsversion
Uppdaterad 24.06.2019