Tingsrätten i Birkaland meddelat dom för olovlig användning av yrkesbeteckningen revisor

Bild: Shutterstock

Tingsrätten i Birkaland har meddelat dom för olovlig användning av yrkesbeteckningen revisor. Enligt revisionslagen får yrkesbeteckningen GR-revisor och den förkortning som syftar på denna endast användas av en fysisk person som godkänts som GR-revisor.

I målet hade en revisor använt yrkesbeteckningen revisor efter att hon hade strukits ur revisorsregistret, vilket är i strid med revisionslagen. Användningen av yrkesbeteckningen har kunnat leda till att någon felaktigt antagit att hon fortfarande är revisor.

Revisorn har avbrutit sitt godkännande som revisor men hon har angivit revisionsberättelser efter avbrytandet, även om hon inte längre har varit en godkänd revisor vid tidpunkten för undertecknande av dessa och således inte berättigad att agera som revisor.

Tingsrätten dömde revisorn till 30 dagsböter och ålade henne att ersätta staten för det belopp hon fakturerat för revisionsarvoden som ekonomisk fördel av brott.

Tingsrätten i Birkaland 18 september 2019 – R 18/4964. Domen har vunnit laga kraft.

Utskriftsversion
Uppdaterad 05.05.2020