Högsta förvaltningsdomstolen upphävde varningen till CGR-revisor

Bild: Shutterstock

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ansåg att det inte fanns någonting att anmärka om i revisionen av Anttila Oy.

CGR-revisorn hade som den av revisionssammanslutningen utsedda huvudansvariga revisorn utfört den lagstadgade revisionen för räkenskapsperioden 1 januari – 31 december 2015 och avgett bolaget en standardutformad revisionsberättelse den 5 april 2016.

Revisionsnämnden gav revisorn en varning

Revisionsnämnden beslutade att ge en varning till CGR-revisorn som ansvarade för revisionen av Anttila Oy, eftersom nämnden ansåg att revisorn inte hade någon grund att avge en standardutformad revisionsberättelse. Revisionsnämnden ansåg att revisionsberättelsen var felaktig och att revisorn därför inte hade iakttagit revisionslagen och god revisionssed i sin rapportering.

Grunder för att ge en varning var bland annat:

  • användning av en standardutformad revisionsberättelse
  • ett väsentligt fel i finansieringsanalysen i bolagets bokslut och förbiseende av det
  • brister i utvärderingen av fortsatt drift och granskningen av riskerna och finansieringens tillräcklighet

Förvaltningsdomstolen talade också för varningen

Förvaltningsdomstolen ansåg att revisionsnämnden hade en revisionslagenlig grund för att påföra en påföljd och att inga sådana förmildrande omständigheter hade kommit fram i ärendet med stöd av vilka en anmärkning borde ha påförts som påföljd.

Högsta förvaltningsdomstolen av annan åsikt

Revisorn överklagade förvaltningsdomstolens avgörande och krävde i sitt klagomål att förvaltningsdomstolens och revisionsnämndens beslut upphävs och att den angivna varningen undanröjs eller i andra hand att påföljden ändras till en anmärkning.

HFD undersökte ärendet och tog ställning till förutsättningarna för att ange en varning, med andra ord om revisorn hade

  1. handlat i strid med revisionslagen eller bestämmelserna eller
  2. brutit mot sina skyldigheter som revisor så att revisionsnämnden hade varit tvungen att ange en varning.

Felet i finansieringsanalysen var inte väsentlig

I finansieringsanalysen för Anttila Oy var konverteringen av kapitallånet till aktiekapitalet felaktigt bokförd på raden Emission mot vederlag i delen för kassaflöde från finansieringsverksamheten. Finansieringsanalysen har således gett en felaktig bild av den summa pengar som kommit in till bolaget. Eftersom delsummorna i finansieringsanalysen trots allt var korrekta och när konverteringen av kapitallånet till det egna kapitalet klart har framgått av verksamhetsberättelsen, ansåg inte HFD att det här felet var så väsentligt att observationen av det skulle ha hindrat avgivandet av en standardutformad revisionsberättelse.

Fortsatt drift ska utvärderas som helhet

HFD ansåg att trots Anttila Oy:s dåliga läge gällande likvida medel hade inte revisorn handlat felaktigt vid utvärderingen av fortsatt drift när han under dessa omständigheter avgav en standardutformad revisionsberättelse.

Bolagets finansiella ställning kan likväl korrigeras antingen med ägarens investeringar i tilläggskapital eller med utomstående finansiering, och enbart dålig likviditet betyder inte nämnvärd risk för fortsatt drift.

Revisorn ska uppskatta revisionsobjektets förmåga för fortsatt drift som en helhet. Bolagets konceptförnyelser och öppnande av nya butiker var sådana åtgärder varför revisorn inte hade anledning att betvivla den fortsatta driften. Även dåvarande ekonomidirektören tyckte att Anttila Oy:s konkurs var oförutsedd.

Läs mera om beslutet (HFD 12.2.2020/3673/2/18)

Utskriftsversion
Uppdaterad 12.05.2020