Högsta förvaltningsdomstolen behandlade inte PwC:s kvalitetssäkringsärende

Bild: Shutterstock

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i ett kvalitetssäkringsärende utfärdat ett nekande beslut om en besvärstillståndsansökan som PricewaterhouseCoopers Ab (PwC) gjorde på sina egna vägnar och på vägnar av de revisorer som arbetar för PwC.

Besvärstillståndsansökan hänförde sig till sökande av ändring i Helsingfors förvaltningsdomstols beslut.

Föremålet för ändringssökandet var en kvalitetsgranskning som gällde PwC och revisorerna i dess tjänst. PRS hade ursprungligen utfört granskningen år 2016. PRS utfärdade sitt beslut om kvalitetsgranskningen den 17 november 2017. Då beslutade PRS att PwC ska tillställa PRS revisionstillsyn en detaljerad grundorsaksanalys av de observationer som hade angivits i grunderna för kvalitetsgranskningsrapportens slutsats samt en åtgärdsplan för att eliminera grundorsakerna inom utsatt tid.

Först krävde PwC och revisorerna i dess tjänst att revisionsnämnden omprövar beslutet som PRS revisionstillsyn hade utfärdat. Revisionsnämnden förkastade kravet den 13 mars 2018. Därefter sökte PwC och revisorerna i dess tjänst ändring i revisionsnämndens beslut hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Förvaltningsdomstolen förkastade besväret den 12 juli 2019.

HFD motiverade sitt nekande beslut av den 6 juli 2020 om besvärstillståndsansökan med att det inte finns några grunder för att bevilja besvärstillstånd i syfte att låta HFD avgöra ärendet.

I fallet tillämpades på grunderna för beviljande av besvärstillstånd sådana bestämmelser i den upphävda förvaltningsprocesslagen (586/1996) som motsvarar de grunder som föreskrivs i 111 § i den gällande lagen om rättegång i förvaltningsärenden (den nya förvaltningsprocesslagen) (808/2019).

Enligt den nya förvaltningsprocesslagen ska besvärstillstånd beviljas, om

  1. det med avseende på lagens tillämpning i andra liknande fall eller för en enhetlig rättspraxis är viktigt att ärendet avgörs av högsta förvaltningsdomstolen,
  2. det finns särskilda skäl för högsta förvaltningsdomstolen att avgöra ärendet på grund av att det i ärendet skett ett uppenbart fel, eller
  3. det finns något annat vägande skäl för att bevilja besvärstillstånd.

Högsta förvaltningsdomstolen kan också bevilja besvärstillstånd i fråga om endast en del av förvaltningsdomstolens överklagade beslut.

Helsingfors förvaltningsdomstols tidigare beslut av den 12 juli 2019 vann således laga kraft.

Utskriftsversion
Uppdaterad 28.09.2020