Revisionstillsynens verksamhetsberättelse, årsrapporter om undersökningsärenden och kvalitetsgranskningar samt sammandrag av PIE-kvalitetsgranskningar har publicerats

Bild: Shutterstock
Revisionstillsynens verksamhetsberättelse, årsrapporter om undersökningsärenden och kvalitetsgranskningar 2020 samt sammandrag av kvalitetsgranskningarna 2016–2018 revisionssammanslutningar och revisorer (PIE) är tillgängliga på vår webbplats.

Verksamhetsberättelse 2020

Berättelsen om revisionstillsynens verksamhet vid Patent- och registerstyrelsen (PRS) innehåller information om revisionstillsynens viktigaste uppgifter under 2020, det vill säga att godkänna och registrera revisorer och att övervaka, allmänt styra och utveckla revisorernas verksamhet.

Årsrapport om undersökningsärenden 2020

I årsrapporten om undersökningsärenden redogör revisionstillsynen för iakttagelser och slutsatser i fråga om undersökningsärenden 2020. Syftet med avgöranden i undersökningsärenden är att styra utvecklingen av god revisionssed i Finland. Ett ytterligare mål är att revisorer och revisionssammanslutningar i sin verksamhet ska fästa uppmärksamhet vid iakttagande av god revisionssed och yrkesetiska principer enligt revisionslagens krav.

Årsrapport om kvalitetsgranskningar 2020

Årsrapporten om kvalitetsgranskningar innehåller samlade uppgifter om resultat och slutsatser, utfärdade rekommendationer, uppföljning av rekommendationer, vidtagna tillsynsåtgärder och beslutade sanktioner som gjorts på basis av kvalitetsgranskningarna i enlighet med EU-revisionsförordningen. Därtill lägger vi fram information om kvalitetsgranskningarna av revisorer och om de observationer som gjorts i anslutning till kvalitetsgranskningarna.

Enligt rapporten visar kvalitetsgranskningarna 2020 på stora variationer i revisionens kvalitet. Kvalitetskraven uppfylldes i hälften av de granskade uppdragen.

Observationerna och iakttagelserna i rapporten kan vara till nytta för revisorer och revisionssammanslutningar när de utvecklar kvaliteten på revisionsarbetet.

Sammandrag av kvalitetsgranskningarna 2016–2018 revisionssammanslutningar och revisorer (PIE)

PRS utför med tre års mellanrum kvalitetsgranskningar av revisionssammanslutningar som granskar sammanslutningar av allmänt intresse (PIE-sammanslutningar). Därtill utför PRS kvalitetsgranskningar av revisorer som granskar PIE-sammanslutningar. I sammandraget redogör vi för de viktigaste observationerna och slutsatserna om kvalitetsgranskningarna av revisionssammanslutningar och revisorer, där PIE-revisionsuppdrag gåtts igenom under åren 2016–2018.

Gå till revisionstillsynens verksamhetsberättelse 2020.

Gå till revisionstillsynens årsrapport om undersökningsärenden 2020.

Gå till revisionstillsynens årsrapport om kvalitetsgranskningar 2020.

Gå till sammandraget av kvalitetsgranskningarna 2016–2018 revisionssammanslutningar och revisorer (PIE).

Utskriftsversion
Uppdaterad 09.04.2021