Tidsstämplingstjänsten WIPO PROOF hjälper att skydda immateriell egendom

Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO) lanserade i maj en ny tjänst, WIPO PROOF. Med hjälp av tjänsten kan du bevisa att din immateriella egendom i digital form har existerat vid en viss tidpunkt och att egendomen inte har modifierats senare. Tjänsten skapar ett tidsstämplat digitalt fingeravtryck, det vill säga en WIPO PROOF-identifierare, av användarens fil. Identifieraren kan senare användas som bevis i eventuella tvister som gäller rättigheter.

För vem är tjänsten avsedd?

Du kan använda tjänsten för att tidsstämpla alla slags digitala filer. En fil kan innehålla text, bilder, musik, videor eller den kan vara till exempel ett datorprogram eller en datafil.

Tjänsten lämpar sig väl för verk som lyder under upphovsrätt. I många länder är det inte möjligt att registrera upphovsrätter utan rätten uppstår samtidigt som verket skapas. En fil som användaren tidsstämplar i tjänsten kan vara en kopia eller en upptagning av verket. På så sätt är det i efterhand möjligt att bevisa när verket har skapats och när upphovsrätten har börjat gälla.

Tidsstämplingen kan också användas för företagshemligheter. Med hjälp av tidsstämplingen kan du bevisa att du har innehaft en viss företagshemlighet vid en viss tidpunkt. De som deltar i gemensamma undersöknings- och produktutvecklingsprojekt kan tidsstämpla sin immateriella egendom innan projekten inleds. Då är det i efterhand lätt att avskilja den från den immateriella egendom som uppstår under ett gemensamt projekt.

Användning av tjänsten

Tjänsten WIPO PROOF används med en webbläsare. Användaren kan tidsstämpla vilken digital fil som helst. Det finns inga begräsningar för filens format eller storlek. På användarens dator bildas ett hashvärde, det vill säga ett digitalt fingeravtryck, av filen. Tjänsten tidsstämplar fingeravtrycket och sparar det tidsstämplade hashvärdet på WIPOs server. Användaren får en WIPO PROOF-identifierare (token).

Observera att filen inte i något skede laddas upp på WIPOs server, endast filens fingeravtryck. Fingeravtrycket eller identifieraren avslöjar inte innehållet i filen, och innehållet blir inte offentligt när tjänsten används.

Det lönar sig att lagra WIPO PROOF-identifieraren tillsammans med den ursprungliga filen. Det är inte tillåtet att göra ändringar i filen. Om det senare är nödvändigt att bevisa att filen i fråga har existerat i liknande form vid tidsstämpelns tidpunkt, kan detta verifieras med hjälp av tjänsten. Den WIPO PROOF-identifierare som användaren har sparat laddas upp till tjänsten och det fingeravtryck som har bildats på nytt av den fil som ska verifieras jämförs med det tidsstämplade fingeravtryck som WIPO har sparat. Vid behov kan användaren få ett certifikat över verifieringen.

Pris

En WIPO PROOF-identifierare kostar 20 schweizerfranc (ca 19 euro), och rabatt fås på större mängder. I priset ingår lagring av identifieraren för en period på fem år. Det är möjligt att förlänga lagringstiden. Filverifieringen är avgiftsfri, men certifikatet kostar 20 schweizerfranc.

Läs mer om tjänsten WIPO PROOF på WIPOs webbplats.

Bild: WIPO

Utskriftsversion
Uppdaterad 02.10.2020