Identifiera behov och skydda dina immateriella tillgångar

IPR möjliggör en betydande konkurrensfördel

Direktör Jorma Hanski, Patent och varumärken

Immateriella rättigheter (IPR, Intellectual Property Rights) stöder i hög grad ett företags eller en sammanslutnings varumärkesarbete och möjliggör en betydande konkurrensfördel. Att skydda och sköta dessa rättigheter utgör en grund för lönsam affärsverksamhet och de är ett viktigt medel för hantering av risker.

När immateriella tillgångar utgör en större och viktigare del av företagens tillgångar än tidigare och formgivning är en central skapare av immateriellt värde, kräver framgång stor förståelse av hur rättigheter skyddas och utnyttjas.

– I synnerhet för nya aktörer är IPR också ett utmärkt sätt att väcka intresse hos finansiärer, såsom kapitalinvesterare. Dessutom erbjuder IPR ett medel att försvara egna rättigheter på den konkurrensinriktade marknaden, säger Jorma Hanski som är direktör för resultatområdet Patent och varumärken vid Patent- och registerstyrelsen (PRS).

IPR gör det lättare att skilja sig från andra

I alla branscher följer man noga med framgångsrika företag och utnyttjar den erhållna informationen i det egna utvecklingsarbetet. Goda innovationer, produkter och varumärken utan skydd hamnar snabbt i fel händer och det finns inte mycket som kan göras åt saken.

Att skapa en så stark IPR-portfölj som möjligt kräver att företag tar sig en stund att tänka igenom sina egna starka sidor och marknadssituationen i branschen. Samtidigt som man studerar de olika skyddsmöjligheterna, lär man sig att undvika oavsiktliga intrång i andras rättigheter.

– Företaget måste studera och identifiera den del av sin immateriella egendom som behöver skydd och var skyddet behövs. Den kan vara en liten men en livsviktig del. Den borde skyddas redan innan nya innovationer och produkter introduceras och marknadsföringen börjar, betonar Hanski.

Det lönar sig att utöka och sköta innehållet i IPR-portföljen

Immateriella rättigheter delas in i upphovsrättigheter och industriella rättigheter. I de senare ingår varumärken och mönsterrätt, som är viktiga särskilt vid marknadsföring och uppbyggande av det egna varumärket, samt patent och nyttighetsmodeller, som är viktiga vid forskning och produktutveckling.

Det främsta sättet att skydda en produkts utformning är mönsterrätt, som ger ensamrätt att dra nytta av mönstret. Det starkaste möjliga skyddet består av flera skyddsformer eller så att samma form, t.ex. mönsterrätt, skyddar olika delar av produkten. Under vissa förutsättningar kan produktens utformning skyddas även med ett varumärke.

– Det första steget är i regel att skydda ett namn, en produkt eller en tjänst med varumärke, som ger en bra grund för själva varumärkesarbetet. Ett patent eller en nyttighetsmodell lämpar sig för en teknisk uppfinning. Och genast efter att skyddsarbetet har påbörjats måste företaget bevaka att dess rättigheter inte kränks och aktivt ingripa i rättskränkningar, förklarar Jorma Hanski.

I fråga om IPR-ärenden rekommenderar vi att företagen bekantar sig med patent- och varumärkesdatabaser och anlitar experthjälp. Det är också möjligt att låta dem aktivt bevaka IPR-rättigheter. I Finland får företag hjälp av PRS, som också tillhandahåller informations- och granskningstjänster, kompetenta patent-, varumärkes- och mönsterrättsombud och ett stödnätverk. En IPR-portfölj som har skötts på ett korrekt sätt och med omsorg förebygger kostsamma tvister och rättegångar.

Möjlighet att bedriva handel med rättigheterna

Ett företag som bygger på immateriella rättigheter får ett bra försprång gentemot sina konkurrenter. På lång sikt är IPR också en lönsam investering som möjliggör olika sätt att få inkomster och partnerskap. Företag kan bedriva handel med rättigheterna eller bevilja licens på dem.

Flera undersökningar påvisar att sådana företag, oavsett deras storlek, som satsar på IPR utökar sin verksamhet och sitt antal anställda snabbare än andra företag. En väl skött IPR-portfölj är en betydande faktor i syfte att förbättra företags förhandlingsposition också när extern finansiering önskas och olika företagsaffärer och andra affärsverksamhetsarrangemang planeras.

Finsk text: Marjo Rautvuori

Utskriftsversion
Uppdaterad 20.05.2020