Aktiv tillsyn över inlämning av bokslut

I handelsregistret finns drygt 250 000 företag som enligt lag är skyldiga att lämna in bokslutet för registrering. Bokslutet ska lämnas in för varje räkenskapsperiod även om företagsverksamheten har avbrutits eller lagts ner.

De senaste åren har vi aktivt övervakat i synnerhet inlämning av bokslut, bland annat genom att skicka brev till företag för att uppmana dem att lämna in bokslutet till handelsregistret. Om företaget trots vår uppmaning inte lämnar in bokslutet, stryker vi företaget ur registret eller försätter det i likvidation.

Icke-verksamma företag avregistreras

Vi har skickat brev till sådana företag som inte har lämnat in bokslutet till Patent- och registerstyrelsen (PRS) inom lagstadgad tid. Under 2018–2020 skickade vi 70 000 brev till företag och av dem ledde närmare 45 000 slutligen till avregistrering ur handelsregistret. Vi har skickat uppmaningar varannan månad till cirka 5 000–7 500 företag åt gången. Det hårda arbetet har gett resultat: antalet företag som löper risk för avregistrering har minskat radikalt under de senaste månaderna. Endast ett par tusen företag löpte risk för avregistrering de två senaste omgångarna.

Företag som inte har lämnat in bokslutet och som därför har blivit avregistrerade ur handelsregistret kan återregistreras på begäran av en ansvarsperson i företaget. Då ska också den lagstadgade skyldigheten fullgöras, det vill säga de bokslutshandlingar som fattas ska bifogas till begäran om återregistrering. Endast ett par hundra företag om året har utnyttjat möjligheten att återregistrera sig i handelsregistret.

Därmed kan vi anta att största delen av de avregistrerade företagen har varit icke-verksamma.

Läs mer om våra avregistreringsförfaranden.

Lämna in bokslutet i tid

Vi övervakar också att bokslutet lämnas in inom utsatt tid. Vi tar ut en behandlingsavgift med stöd av en avgiftsförordning som trädde i kraft 2019, om företaget lämnar in bokslutet till registret för sent. Avgiften gäller bokslut för räkenskapsperioder som går ut 1 januari 2019 eller senare.

Det är företagets ansvar att lämna in bokslutet inom utsatt tid. När det ska lämnas in beror på företagsform. Aktiebolag måste lämna in bokslutet till handelsregistret inom åtta månader från räkenskapsperiodens utgång. På vår webbplats kan du läsa mer om när olika företagsformer ska lämna in bokslutet.

Vi har skickat påminnelser till företag antingen per e-post eller post. För att vi ska kunna nå alla företag är det viktigt att du ser till att uppgifterna i handelsregistret är uppdaterade.

Läs mer om att lämna in bokslut.

Med hjälp av den aktiva tillsynen vill vi ge företag, kunder, anställda, informationstjänster och hela samhället tillgång till uppdaterad och god information om företag och deras ekonomiska situation. Det här kan alla som använder våra register dra nytta av. Uppdaterade och exakta uppgifter är också ett enkelt sätt att öka företagets positiva image och öppenhet.

Utskriftsversion
Uppdaterad 01.12.2020