Revisorsenkät – från respons till åtgärder

Bild: Shutterstock

Utifrån de svar vi fått på enkäten och de intervjuer som vi genomfört har Patent- och registerstyrelsens (PRS) revisionstillsyn förstått att det finns ett behov att utöka öppenheten av vår verksamhet. Vi tycker att det är viktigt att revisorerna vet vad vi gör och på vilka grunder. Likvärdig behandling av revisorer under tillsynen är av synnerlig betydelse när vi utvecklar våra arbetssätt. Därför måste vi tänka ytterst omsorgsfullt igenom vilka ändringar i våra tillsynsförfaranden som vi ska genomföra och vilka påverkningar olika lösningar har.

De krav som vi ställer ska vara tydliga och tillräckligt klart framförda. Vi har utvecklat begripligheten och handledningen av besluten genom att motivera dem i detalj. Vi kommer att fortsätta arbetet och följa med ändringens verkningar.

Efter organisationsändringen förra hösten har vi använt mycket tid på att äntligen slutföra tillsynsärenden som varit länge under behandling. Arbetet har framskridit väl. Enstaka äldre ärenden är fortfarande under behandling.

Mera diskussion

Både enkäten och andra sammanhang visar tydligt att vår dialog med revisorer har varit bristfällig. Vi vill öka revisorernas möjlighet till diskussion med de som utövar tillsyn.

I kvalitetssäkringen har vi redan inlett diskussioner med revisorer som är föremål för kvalitetsgranskning om motiveringarna till observationer och beslut. Några av de revisorer som deltog i intervjuerna som en del av enkäten tyckte att det här inte var tillräckligt. De revisorer som deltog i kvalitetsgranskningen och förde diskussion har emellertid varit nöjda med den nya praxisen, precis som övervakarna. I dessa fall har begripligheten av våra observationer och beslut ökat. Vi fortsätter med diskussionerna, samlar in erfarenheter och utvecklar vår verksamhet vidare.

En sak som även dök upp i enkäten är publiceringen av beslut om revisionsnämndens påföljder så att namnet på den revisor som påföljden avser nämns. PRS och revisionsnämndens etablerade praxis för offentliggörande baserar sig på 10 kap. 8 § i revisionslagen. Enligt bestämmelsen ska beslut om påföljder offentliggöras och de kan offentliggöras utan namn på den som påföljden avser endast i de specialfall som nämns i lagen.

Revisionsnämndens beslut finns på PRS webbplats.

Utbildningskraven är ändamålsenliga

Enligt enkäten ställer sig revisorerna mycket positivt till kraven på kontinuerlig utbildning. Revisorerna kan välja de utbildningsområden som bäst är till nytta för dem. Mängden verifierbar utbildning kan variera från år till år. Det behöver nödvändigtvis inte finnas verifierbar utbildning under alla rapporteringsperioder, det räcker att kravet på 60 timmar verifierbar utbildning under uppföljningsperioden uppfylls. Om ingen verifierbar utbildning finns under rapporteringsperioden är det möjligt att uppfylla det årliga utbildningskravet på 20 timmar med självstudier.

Meningen är att revisionstillsynen i fortsättningen ordnar informationsinslag och diskussionsmöten för revisorer om aktuella teman. Vi tycker att det är viktigt att det finns sådan utbildning på marknaden som svarar på de behov som kommit upp i tillsynen.

Vi har som mål att uppfylla det i lagen stadgade tillsynsuppdraget rättvist och effektfullt. En fungerande tillsyn främjar verksamhetsmöjligheterna för dem som utför högklassig revision, när man konsekvent och likvärdigt vidtar åtgärder om bestämmelserna inte iakttas.

Vi lyssnar, utvecklar, informerar och övervakar.

Utskriftsversion
Uppdaterad 18.06.2021