PRS har gett revisorer respons om jämställbara uppdrag

Bild: Shutterstock

Revisorer kan arbeta med revision och med granskningsuppdrag som är jämställbara med revision.

Uppdrag som kan jämställas med revision har fastställts i revisionstillsynens anvisning. Med lagstadgade revisionsuppdrag jämställs granskningsuppdrag som grundar sig på bedömning av någon annans verksamhet i förhållande till vissa bedömningskriterier. Förutom att revisorn ska behärska de rutiner (ISA-standarderna, god revisionssed, god revisionssed inom offentlig förvaltning) som gäller granskningen, förutsätts det även att revisorn känner till innehållet i de faktorer som ingår i lagstadgad revision (normerna i anknytning till granskningsuppdraget, till exempel bokföringslagen, IFRS-standarderna och aktiebolagslagen).

Revisionstillsynen bedömer jämställbarheten av uppdrag från fall till fall.

Även revisorer som arbetar med jämställbara uppdrag måste få utbildning i sådan omfattning som anges i anvisningen. Kravet är sammanlagt 120 timmar utbildning under en period på tre år. Hälften, det vill säga 60 timmar av utbildningen ska vara verifierbar. Resten kan vara icke verifierbar utbildning. Rapportera den tid du använt för självstudier som icke verifierbar utbildning.

Vi har behandlat tillsynsuppgifterna för 2020

Sammanlagt 132 revisorer rapporterade att de arbetade med uppdrag som är jämställbara med revision under rapporteringsperioden som gick ut 30 juni 2020.

Vår respons till de revisorer som rapporterade jämställbara uppdrag fördelades på följande sätt:

  • För 47 procent (62 revisorer) var uppdraget ett jämställbart uppdrag och utbildningskraven uppfylldes.
  • För 9 procent (12 revisorer) var uppdraget ett jämställbart uppdrag, men den rapporterade omfattningen av utbildning var bristfällig.

För en del av revisorerna (38 procent, 50 revisorer) som rapporterade jämställbara uppdrag var arbetsuppdraget inte ett uppdrag som är jämställbart med revision. Av dem

  • utförde 72 procent (36 revisorer) också revision, antalet revisionsuppdrag var tillräckligt och utbildningskraven uppfylldes
  • hade 4 procent (2 revisor) brister i arbetsuppdragen, det vill säga revisorn hade inte heller ett tillräckligt antal revisionsuppdrag
  • hade 16 procent (8 revisorer) brister i utbildningen
  • hade 8 procent (4 revisorer) brister både i antalet revisionsuppdrag och i utbildningen.

Några revisorer har inte ännu fått respons, eftersom behandlingen av dessa ännu är på hälft.

De revisorer vars rapporterade uppdrag inte uppfyller kriterierna på jämställbart uppdrag, ska inte rapportera uppdraget som jämställbart uppdrag i fortsättningen.

De revisorer som hade brister i arbetsuppdragen eller utbildningen, måste korrigera bristerna inom utsatt tid.

Läs anvisningarna för att bibehålla förutsättningarna för godkännande som revisor och hur jämställbara uppdrag fastställs.

Utskriftsversion
Uppdaterad 18.06.2021