Stiftelsen ska främja fullgörandet av sitt ändamål – plock ur tillsynsrapporten

Bild: Shutterstock

Patent- och registerstyrelsen (PRS) utövar tillsyn över stiftelser. I stiftelsetillsynens årsrapport 2020 redogörs för några av i fjol avgjorda och intressanta eller annars betydelsefulla tillsynsärenden.

År 2020 avgjorde PRS stiftelsetillsyn sammanlagt 27 tillsynsärenden, av vilka 19 gällde försummelse att följa 1 kap. 2 § i stiftelselagen. Lagen förutsätter att stiftelsen bedriver verksamhet med ett nyttigt ändamål och enligt de verksamhetsformer som anges i stiftelsens stadgar. Samtidigt förbjuds sådan verksamhet, vars ändamål är att bereda någon i stiftelsens närståendekrets ekonomisk fördel.

Stiftelser ska ha fortsatt verksamhet och iaktta stadgar

Vi förutsätter kontinuitet av den verksamhet som främjar stiftelsens ändamål. Ur övervakarens synpunkt ska stiftelsen i regel fullgöra sitt ändamål årligen. Vad som anses vara godtagbar verksamhet som främjar ändamålet ska uppskattas fall för fall ur varje stiftelses egna utgångspunkter. I sista hand begär övervakaren stiftelsen om en redogörelse för dess verksamhet, i synnerhet om det utifrån årsrapporten eller någon annan till PRS lämnad uppgift visar sig att stiftelsen inte alls har bedrivit eller stött sådan verksamhet som fullgör dess ändamål. PRS kan vidta tillsynsåtgärder för att bedöma stiftelsens verksamhet också när stiftelsens verksamhet och för verksamheten orsakade förvaltningskostnader är disproportionerade i förhållande med stiftelsens tillgängliga resurser.

I vissa fall kan stiftelsen överhuvudtaget inte alls fullgöra sitt ändamål eller åtminstone inte i den mån som stadgarna förutsätter. Till stiftelsestyrelsens skyldigheter hör att reagera när stiftelsens verksamhetsförutsättningar har ändrats i hög grad antingen till följd av ändringar i stiftelsens ekonomiska ställning eller i dess verksamhetsmiljö. Först och främst ska styrelsen vidta åtgärder för att ändra dess stadgar och vid behov även dess ändamål, om det inte längre är möjligt att bedriva verksamhet enligt nuvarande stadgar.

Om fullgörandet av stiftelsens ändamål har försvagats till följd av att stiftelsens ekonomiska förutsättningar har blivit sämre, är det möjligt att i stiftelsens stadgar ändra mandattiden till en tidsbegränsad mandattid. På så sätt kommer stiftelsens förmögenhet att användas på ett sätt som främjar stiftelsens ändamål inom den i stadgarna utsatta tiden, varefter styrelsen ska upplösa stiftelsen. I allmänhet antas det att stiftelser utövar verksamhet tills vidare, och därför ska stadgarna innefatta bestämmelser om mandattiden om det är meningen att ordna verksamheten på annat vis.

I vissa fall kan det även ligga i stiftelsens intresse att låta styrelsen besluta om stiftelsens fusion med en annan stiftelse som har ett väsentligen likartat ändamål. Fusionen kan således främja stiftelseförmögenhetens effektiva användning. I alla fall är det emellertid inte möjligt att genomföra en fusion. Om stiftelsen inte längre har förutsättningar för verksamheten, och stiftelsens verksamhet inte på något av ovannämnda sätt kan ordnas på nytt, ska stiftelsestyrelsen i sista hand besluta om upplösning av stiftelsen. Då har styrelsen inte möjlighet till fri prövning.

I ett av de tillsynsärenden som avgjordes i fjol var det inte längre möjligt för stiftelsen utifrån sin förmögenhetsställning att fullgöra det i stadgarna bestämda ändamålet. Stiftelsen redogjorde i sin årsrapport för den verksamhet som den hade bedrivit och som hade upphört flera år tidigare. I rapporten som stiftelsen lämnade in till PRS redogjordes för dess slumrande tillvaro. Förutsättningen för stiftelser är att bedriva aktiv verksamhet för att fullgöra sitt ändamål, och därför kan inte stiftelser förbli passiva. Stiftelsestyrelsen beslutade slutligen att upplösa stiftelsen. Stiftelsens kvarstående medel överlämnades på ett sätt som främjar stiftelsens ändamål.

Årsrapporter som grund för stiftelsetillsynen

I årsrapporten ska stiftelsen lämna de uppgifter som är betydelsefulla för bedömningen av hur stiftelsen under räkenskapsperioden har fullgjort sitt ändamål. Styrelsens uppdrag är att svara för organiseringen av stiftelsens verksamhet. Det är klart att styrelsen inte bara kan vara en passiv part i stiftelseverksamheten. Även om stiftelsen inte fullgör sitt ändamål föranleds årliga kostnader till exempel för revision, förmögenhetsförvaltning och stiftelsetillsynsavgifter. Vi kan bra fråga oss vilka parter ska understödas med stiftelsens medel.

Förra året tog PRS ställning till sex fall, där stiftelserna inte under flera år hade haft verksamhet för att fullgöra sitt ändamål. Stiftelsernas verksamhetsförutsättningar hade blivit sämre. I stiftelsernas verksamhet iakttog vi även andra försummelser, då stiftelsernas årsrapporter upprepade gånger lämnades in för registrering efter den lagstadgade tidsfristen. I alla dessa fall beslutade stiftelserna om upplösning och likvidation, varför PRS inte behövde vidta andra åtgärder. Det är tyvärr mycket vanligt att när en stiftelses ekonomiska ställning försämras eller verksamhetsmiljön ändras att styrelsen inte uppskattar stiftelsens verksamhetsförutsättningar och vidtar inte nödvändiga åtgärder. Ofta verkar det som om även revisorerna har ställt tröskeln högt och ogärna uttalar sig om stiftelsens uteblivna verksamhet eller om stiftelsens verksamhetsförutsättningar.

Om stiftelsen har förmögenhet och den enligt sina stadgar har förutsättningar att fullgöra sitt ändamål, ska ändamålet faktiskt också fullgöras. I ett tillsynsärende som avgjordes i fjol lade PRS märke till att stiftelsen inte fullgjorde sitt ändamål. Enligt sin redogörelse har stiftelsen aktivt koncentrerat sig på att utöka sin förmögenhet för att i framtiden bedriva en mer effektiv verksamhet. Även om det hör till styrelsens verksamhet att iaktta utvecklandet av dess verksamhet och organiseringen av den i fortsättningen, är det inte möjligt att i nuläget försumma fullgörandet av ändamålet. Styrelsen är ansvarig och skyldig att organisera verksamheten för att fullgöra sitt ändamål. Stiftelsens medelsförvaltning ska skötas så att stiftelsen alltid har tillräckligt med resurser till sitt förfogande med vilka det är möjligt att organisera verksamheten för att fullgöra ändamålet.

Stiftelsernas stadgar bestämmer stiftelsens ändamål och hur det ska fullgöras. I ett tillsynsfall som avgjordes 2020 ingrep PRS i stiftelsens verksamhet då stiftelsen under räkenskapsperioden hade delat ut bidrag till två olika parter. Det kom fram att den ena av parterna som fått bidrag inte hörde till målgruppen för stiftelsens verksamhet. Med andra ord hade stiftelsen delat ut bidrag i strid med ändamålet som bestäms i stadgarna och således i strid med stiftelselagen. PRS förpliktade stiftelsen att återkräva bidraget. Det var inte nödvändigt att vidta ytterligare tillsynsåtgärder eftersom stiftelsen agerade i enlighet med PRS bestämmelse.

Ur stiftelsetillsynens synpunkt beskriver kap.1 2 § i stiftelselagen det väsentliga i stiftelseverksamheten. Paragrafen bestämmer den för stiftelsen tillåtna verksamheten och riktar stiftelseverksamheten att vara till nytta för de parter som stiftelsen utifrån sina stadgar kan stöda eller nytta. Samtidigt förelägger den stiftelserna en aktiv skyldighet att vara verksamma. PRS kommer även i fortsättningen att fästa uppmärksamhet vid att stiftelserna i sin verksamhet följer kap.1 2 § i stiftelselagen, till exempel i samband med tillsyn som baserar sig på regelbundna årsrapporter. Om stiftelsens räkenskapsperiod är ett kalenderår, ska årsrapporten lämnas in för registrering senast den 30 juni.

Läs mer i stiftelsetillsynens årsrapport 2020.

De beslut som beskrivs i årsrapporten och även andra avgöranden som stiftelsetillsynen fattat kan beställas av PRS.

Utskriftsversion
Uppdaterad 21.05.2021