Gå direkt till innehållet
Valikko

Beskrivning av handlingars offentlighet för revisionstillsynens register för undersökningsärenden

Syftet med registret är att följa upp undersökningsärenden med anknytning till tillsyn över revisorer. Andra syften är dataadministration, statistikföring och kommunikation.

Uppgifterna samlas in för att iaktta revisionstillsynens lagstadgade förpliktelse. De samlas in från handlingar som rör undersökningsärenden, från ärende- och dokumenthanteringssystemet och revisionsnämndens handlingar.

Vilka uppgifter antecknas i revisionstillsynens register för undersökningsärenden?

Registret innehåller uppgifter om undersökningsärenden som är slutbehandlade eller under behandling.

Uppgiftskategorier i registret:

  • uppgifter om berörda parter (revisorns eller revisionssammanslutningens namn)
  • handläggningsfaser och datum
  • uppgifter om beslut och ändringssökning
  • ämnesord
  • övriga uppgifter.

Hur får jag uppgifter ur revisionstillsynens register för undersökningsärenden?

På utlämnande av uppgifter tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, dataskyddslagen, EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och revisionslagen.

Du kan skicka en begäran om uppgifter per e-post till tilintarkastusvalvonta(at)prh.fi.

Revisionsnämndens beslut om påförande av påföljder finns på PRS webbplats. Läs mer om revisionsnämndens avgöranden.

Utskriftsversion Uppdaterad 17.12.2020