Gå direkt till innehållet
Valikko

Dataskyddsbeskrivning för registret över personer som anmält registreringsförbud

Personuppgiftsansvarig

Patent- och registerstyrelsen (PRS)
Postadress: Patent- och registerstyrelsen, 00091 PRH
Besöksadress: Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors
Tfn 029 509 5000

Representant för den personuppgiftsansvarige

Lalli Knuutila
lalli.knuutila(at)prh.fi
Tfn 029 509 5018

Dataskyddsombud

tietosuojavastaava(at)prh.fi
Tfn 050 413 6500

Ändamål med och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Patent- och registerstyrelsens (PRS) lagstadgade uppdrag är att föra olika slag av register över företag och sammanslutningar. Med stöd av uppdraget har PRS skapat ett arrangemang för registreringsförbud för att motverka risker för privatpersoner. Med hjälp av arrangemanget kan enstaka personer på förhand skydda sig mot missbruk.

Syftet med registreringsförbudet är att den person som anmält förbud inte antecknas som ansvarsperson i ett företag eller en sammanslutning i handelsregistret utan hans eller hennes särskilda samtycke.

Därtill hjälper behandlingen av registreringsförbud PRS att försäkra sig om att uppgifterna i handelsregistret är korrekta och tidsenliga. Den rättsliga grunden för behandlingen utgörs av den personuppgiftsansvariges iakttagande av sin lagstadgade förpliktelse.

Registreringsförbud anmäls till PRS med en blankett som laddas ner på webbplatsen prh.fi och som ska fyllas i och undertecknas och sedan skickas helst med skyddad e-post till PRS. Blanketten kan vid behov också skickas per post eller lämnas in personligen till PRS kundtjänst. PRS försäkrar sig om personens identitet genom att be honom eller henne ange personbeteckningen på blanketten.

När PRS fått anmälan om registreringsförbud, antecknas uppgifterna om den person som anmält förbudet i ett särskilt personregister. Det är frivilligt att anmäla registreringsförbud, och förbudet kan också upphävas.

Personuppgifter och kategorier av de registrerade i registret

Registret innehåller följande uppgifter:

  • anmälarens identifieringsuppgifter (namn, personbeteckning, telefonnummer, e-postadress)
  • när registreringsförbudet har börjat gälla och när det eventuellt har upphävts.

Uppgiftskällor

Den registrerade personens egen anmälan.

Utlämnande av personuppgifter till utomstående

Uppgifterna om personen lämnas i regel inte ut till utomstående. Uppgifter kan dock lämnas ut till andra myndigheter för att de ska kunna fullgöra sina lagstadgade skyldigheter.

Överföring av personuppgifter utanför EU eller EES eller till internationella organisationer

Uppgifterna överförs inte utanför EU eller EES eller till internationella organisationer.

Lagringstider för personuppgifter

De personuppgifter som ingår i anmälningar och upphävanden i registret lagras tills vidare, ända tills PRS fastställer lagringstiderna för uppgifterna.

Profilering och automatiserat beslutsfattande

Uppgifterna i registret används inte för profilering, och de utsätts inte för automatiserat beslutsfattande.

Rätt till insyn i egna uppgifter

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka personuppgifter om honom eller henne som har antecknats i registret eller att det inte finns uppgifter om honom eller henne i registret. Den registrerade kan be den personuppgiftsansvarige om att få kontrollera sina egna uppgifter. Läs våra anvisningar om begäran om uppgifter.

Rätt till rättelse av uppgifter

Den registrerade har rätt att kräva att den personuppgiftsansvarige utan obefogat dröjsmål rättar inexakta och felaktiga personuppgifter som avser den registrerade. Läs våra anvisningar om rättelse av uppgifter.

Rätt till begränsning av behandling

Den registrerade har rätt till att den personuppgiftsansvarige begränsar behandlingen av uppgifterna, om den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet. Tanken är att behandlingen begränsas för en tid inom vilken den personuppgiftsansvarige kan försäkra sig om att uppgifterna är korrekta.

Upphävande av registreringsförbud

Den registrerade har när som helst rätt att upphäva sitt registreringsförbud genom att kontakta PRS kundservice. När registreringsförbudet har upphävts, raderas det ur PRS handläggningssystem och PRS ber inte längre personen om särskilt samtycke innan han eller hon antecknas som ansvarsperson i ett företag eller en sammanslutning i handelsregistret.

Rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndighet

Den registrerade har rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (dataombudsmannens byrå).

Utskriftsversion Uppdaterad 08.08.2023