Gå direkt till innehållet
Meny

Dataskyddsbeskrivning för kundregistret för informationstjänsten om förmånstagare

Personuppgiftsansvarig

Patent- och registerstyrelsen (PRS)
Postadress: Patent- och registerstyrelsen, 00091 PRH
Besöksadress: Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors
Tfn 029 509 5000

Representant för den personuppgiftsansvarige

Kirsi Lahtinen
kirsi.lahtinen(at)prh.fi
Tfn 029 509 5808

Dataskyddsombud

tietosuojavastaava(at)prh.fi
Tfn 050 413 6500

Ändamål med och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Tillgång till uppgifterna om förmånstagare kräver kundidentifiering och en redogörelse för användningsändamålet för uppgifterna enligt bestämmelserna i EU:s allmänna dataskyddsförordning och femte penningtvättsdirektiv. Patent- och registerstyrelsen (PRS) samlar in information om kunder till vilka den lämnar ut uppgifter om verkliga förmånstagare i företag. Kundernas begäranden om förmånstagaruppgifter lagras i PRS elektroniska ärendehanteringssystem.

Behandlingen är nödvändig för att iaktta den personuppgiftsansvariges lagstadgade förpliktelse.

Personuppgifter och kategorier av de registrerade i registret

Namn och personbeteckning lagras om kunder som begär förmånstagaruppgifter. Födelsedatum lagras ifall kunden inte har finländsk personbeteckning. Om personen begär uppgifter på ett företags vägnar, lagras företagets FO-nummer och personens ställning i företagets organisation.

Uppgiftskällor

Källan för uppgifterna är en redogörelse för användningsändamål undertecknad av den som begär förmånstagaruppgifter.

Utlämnande av personuppgifter till utomstående

Inga uppgifter lämnas i regel ut ur kundregistret. Uppgifter kan endast lämnas ut i mån av vad den gällande lagstiftningen kräver och tillåter.

Personuppgifter lämnas ut på begäran enligt 13 § och 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Sekretessbelagda uppgifter lämnas ut endast med samtycke av den som saken gäller, eller på begäran till en part i enlighet med offentlighetslagen, eller med stöd av en lagbaserad rätt.

Uppgifter kan lämnas ut till polisen eller andra behöriga myndigheter för brottsutredning. Utlämnandet baserar sig alltid på en specificerad begäran från myndigheten.

Överföring av personuppgifter utanför EU eller EES eller till internationella organisationer

Uppgifterna överförs inte utanför EU eller EES eller till internationella organisationer.

Lagringstider för personuppgifter

De registrerade personuppgifterna lagras i fem år.

Profilering och automatiserat beslutsfattande

Uppgifterna i registret används inte för profilering, och de utsätts inte för automatiserat beslutsfattande.

Rätt till insyn i egna uppgifter

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka personuppgifter om honom eller henne som har antecknats i registret eller att det inte finns uppgifter om honom eller henne i registret. Den registrerade kan be den personuppgiftsansvarige om att få kontrollera sina egna uppgifter. Läs våra anvisningar om begäran om uppgifter.

Rätt till rättelse av uppgifter

Den registrerade har rätt att kräva att den personuppgiftsansvarige utan obefogat dröjsmål rättar inexakta och felaktiga personuppgifter som avser den registrerade. Läs våra anvisningar om rättelse av uppgifter.

Rätt till begränsning av behandling

Den registrerade har rätt till att den personuppgiftsansvarige begränsar behandlingen av uppgifterna, om den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet. Tanken är att behandlingen begränsas för en tid inom vilken den personuppgiftsansvarige kan försäkra sig om att uppgifterna är korrekta.

Rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndighet

Den registrerade har rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (dataombudsmannens byrå).

Utskriftsversion Uppdaterad 08.08.2023