Gå direkt till innehållet
Valikko

Dataskyddsbeskrivning för kretsmönsterregistret

Personuppgiftsansvarig

Patent- och registerstyrelsen (PRS)
Postadress: Patent- och registerstyrelsen, 00091 PRH
Besöksadress: Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors
Tfn 029 509 5000

Representant för den personuppgiftsansvarige

Jorma Lehtonen
jorma.lehtonen(at)prh.fi
Tfn 029 509 5904

Dataskyddsombud

tietosuojavastaava(at)prh.fi
Tfn 050 413 6500

Ändamål med och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas i kretsmönsterregistret med stöd av artikel 6.1(c) i den allmänna dataskyddsförordningen, det vill säga behandlingen är nödvändig för att iaktta Patent- och registerstyrelsens (PRS) lagstadgade förpliktelse.

Enligt 13 § i lagen om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar (32/1991) för PRS ett kretsmönsterregister som innehåller uppgifter om de kretsmönster som PRS har beviljat.

Enligt 11 § i förordningen om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar (946/1991) för PRS ett diarium över inkomna ansökningar om registrering av kretsmönster.

Enligt 2 § i lagen om Patent- och registerstyrelsen (578/2013) handlägger PRS ärenden som gäller kretsmönster för integrerade kretsar och tillhandahåller informationstjänster i anslutning till denna uppgift.

Personuppgifter och kategorier av de registrerade i registret

I diariet antecknas sökandens namn, hemort och adress samt ombudets namn och adress.
I kretsmönsterregistret antecknas rättsinnehavarens namn, hemort och adress, namn och adress för den som framställer ett yrkande om ogiltigförklaring samt ombudets namn och adress.

I samband med en anteckning om överlåtelse, pantsättning eller licensiering av kretsmönsterrätten ska rättsinnehavarens namn och adress antecknas i kretsmönsterregistret.

För att underlätta kontakten samlar vi in även ovan nämnda personers telefonnummer och e-postadresser.

Uppgiftskällor

Uppgifterna antecknas i kretsmönsterregistret och diariet på basis av registreringsansökningar eller ansökningar som gäller redan registrerade kretsmönster och deras kompletterande uppgifter. Dessa uppgifter fås av sökande, innehavare eller deras representanter.

Utlämnande av personuppgifter till utomstående

Var och en har rätt att ta del av de uppgifter som antecknats i kretsmönsterregistret och diariet i den mån de enligt 24 och 24 a § i kretsmönsterlagen är offentliga.

Uppgifter ur kretsmönsterregistret och diariet kan fås genom att beställa utdrag, intyg och dokument samt genom att fråga uppgifterna per telefon. Ytterligare kan man på PRS ta del av handlingar som gäller kretsmönster, i den mån de är offentliga.

Överföring av personuppgifter utanför EU eller EES eller till internationella organisationer

Uppgifterna överförs inte utanför EU eller EES eller till internationella organisationer.

Lagringstider för personuppgifter

Lagringstiderna för personuppgifterna i registret grundar sig på en arkiveringsplan, enligt vilken uppgifterna lagras permanent.

Profilering och automatiserat beslutsfattande

Uppgifterna i registret används inte för profilering, och de utsätts inte för automatiserat beslutsfattande.

Rätt till insyn i egna uppgifter

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka personuppgifter om honom eller henne som har antecknats i registret eller att det inte finns uppgifter om honom eller henne i registret. Den registrerade kan be den personuppgiftsansvarige om att få kontrollera sina egna uppgifter. Läs våra anvisningar om begäran om uppgifter.

Rätt till rättelse av uppgifter

Den registrerade har rätt att kräva att den personuppgiftsansvarige utan obefogat dröjsmål rättar inexakta och felaktiga personuppgifter som avser den registrerade. Läs våra anvisningar om rättelse av uppgifter.

Rätt till begränsning av behandling

Den registrerade har rätt till att den personuppgiftsansvarige begränsar behandlingen av uppgifterna, om den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet. Tanken är att behandlingen begränsas för en tid inom vilken den personuppgiftsansvarige kan kontrollera om uppgifterna är korrekta.

Rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndighet

Om den registrerade anser att behandlingen av hans eller hennes personuppgifter strider mot den relevanta lagstiftningen, har den registrerade rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten (dataombudsmannens byrå).

Utskriftsversion Uppdaterad 08.08.2023