Så påverkar coronaviruset PRS verksamhet och kunder

Uppdaterad 4 april 2022

Vi beklagar det extra besvär som situationen orsakar.

Vi har som mål att handlägga anmälningar och ansökningar enligt vårt normala schema. Vår personal arbetar nu på distans.

På grund av coronaviruset har företag, föreningar och andra sammanslutningar mer begränsade möjligheter än vanligt att fullgöra sina skyldigheter gentemot myndigheter. Nu är det viktigt att följa statsledningens och myndigheternas anvisningar.

På den här sidan finns information om hur coronaviruset påverkar

PRS kundservice

Vår kundtjänst på Sörnäs strandväg 13 C i Helsingfors är öppen endast efter tidsbokning, mån–fre kl. 12.00–16.15.

Våra e-tjänster och telefontjänster fungerar normalt. Lämna pappersanmälningarna per post eller i vår postlåda på väggen av vårt kontorshus i Helsingfors.

Se kundservicens kontaktinformation.

Vi rekommenderar att du lämnar in anmälningar och ansökningar via våra e-tjänster alltid när det är möjligt. Se våra e-tjänster och informationstjänster.

Tidsfrister för handelsregisteranmälningar

En del av anmälningarna till handelsregistret måste lämnas in inom utsatt tid.

Mellan 8 maj 2021 och 30 juni 2022 gäller en temporär lag (lagen om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin, 375/2021). Med stöd av den temporära lagen kan bolagsstämmor under vissa förutsättningar skjutas upp till 30 september 2021.

Bokslut

De flesta företag måste lämna in sitt bokslut till handelsregistret. Exempelvis aktiebolag och andelslag måste lämna in sitt bokslut till handelsregistret inom åtta månader från räkenskapsperiodens utgång. Gå till anvisningen Corona och bokslutsanmälan.

Övriga handelsregisteranmälningar som måste lämnas in inom en viss tid

Företag måste i vissa fall lämna in ett beslut till handelsregistret inom utsatt tid så att beslutet inte förfaller. Det här gäller exempelvis beslut om minskning av aktiekapitalet i aktiebolag och beslut om företagsarrangemang (fusion, delning och ändring av företagsform). I dessa fall regleras tidsfristen för anmälan i lagen.

Den temporära lagen är i kraft 8 maj 2021–30 juni 2022. Undantaget som gäller uppskjutande av bolagsstämman gäller enligt den temporära lagen även andra i lag föreskrivna tidpunkter för bolagsstämma.

Bolagsstämmor och föreningars stadgeenliga möten

Med stöd av den temporära lagen kan aktiebolag, bostadsaktiebolag, andelslag, föreningar och vissa andra sammanslutningar under vissa förutsättningar senarelägga bolagsstämman eller årsmötet till 30 september 2021.

Enligt justitieministeriet kan en sammanslutnings styrelse dock skjuta upp mötet eller slå samman vår- och höstmötet. Beslutet ska grunda sig på en samlad bedömning där styrelsen beaktar sammanslutningens bolagsordning eller stadgar om de ärenden som ska beslutas, delägarnas eller medlemmarnas behov av hälsoskydd samt huruvida senareläggningen kan orsaka sammanslutningen eller dess delägare eller medlemmar skada (se LaUU 2/2020 rd, s. 4 och RP 117/2020 rd).

Den mest aktuella informationen om ändringar finns på justitieministeriets webbplats. Gå till justitieministeriets sida: Frågor och svar om coronavirus.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Ombud och distansdeltagande

På stämmor och möten under är det möjligt att anlita ombud och delta på distans under vissa förutsättningar. Den här möjligheten grundar sig på en ny temporär lag som gäller mellan 8 maj 2021 och 30 juni 2022 (lagen om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin; 375/2021).

Det är alltid tillåtet att anlita ombud på stämmor i aktiebolag, andelslag och bostadsaktiebolag. Styrelsen har direkt med stöd av lag rätt att ordna distansdeltagande om det inte finns några begränsningar i bolagsordningen eller stadgarna. Bestämmelser om att delta på distans i aktiebolag finns i 5 kap. 16 § i aktiebolagslagen. Gå till Fastighetsförbundets sida: Vanliga frågor om bolagsstämmor (på finska).

I föreningar krävs det enligt föreningslagen i vanliga fall en bestämmelse i stadgarna för att man ska kunna ge fullmakt eller delta i möten på distans. Bestämmelser om att delta på distans finns bland annat i 17 § i föreningslagen.

Enligt den nya temporära lagen kan föreningens styrelse tillåta distansdeltagande på föreningens möte som hålls senast 30 juni 2022, även om ett sådant arrangemang inte är tillåtet enligt stadgarna och föreningen inte för detta ändamål har godkänt en omröstnings- och valordning som avses i lagen.

Olika föreningsguider ger information om möten och annat sådant som gäller föreningens interna verksamhet.

Giltighet av beslut och möten

Om besluten som fattats på möten är giltiga kan bero på hur de förbindelser och andra tekniska lösningar som används för distansdeltagandet fungerar i praktiken.

Med stöd av föreningslagen, lagen om bostadsaktiebolag, aktiebolagslagen och lagen om andelslag har domstolen ansett att ett beslut vanligen är ogiltigt om talan väckts på grund av ett formfel som påverkar beslutets innehåll.

För att kunna förutse giltigheten är det bra att i förväg ta reda på stödet som räcker för en majoritet för beslutsförslag som ska behandlas på mötet. I vanliga fall kan sådan majoritet bedömas utgående från deltagningsaktiviteten i tidigare möten.

Avveckling av aktiebolag

Om du planerar att lägga ner företagsverksamheten, observera att ett aktiebolag inte kan läggas ner utan en formell procedur. Det kräver en procedur med flera steg.

Ett aktiebolag kan lösas upp genom likvidation, konkurs, fusion eller delning. Gå till anvisningarna för avveckling av aktiebolag.

Ändring av företagets hemort

Företaget måste lämna in en separat anmälan om ändring av hemort till handelsregistret. Anmälan om ändring av adress- och kontaktuppgifter räcker inte.

I en del av företagen ändrar man hemorten genom att ändra bolagsordningen, stadgarna eller bolagsavtalet. Gå till våra anvisningar om ändring av hemort för de vanligaste företagsformerna.

Tidsfrister för varumärken och mönsterrätt

I fråga om varumärken bestäms tidsfristen för inlämning av en redogörelse eller ett utlåtande, eller för korrigering av brister, i varumärkeslagen. Därför kan vi inte ändra tidsfristerna genom eget beslut.

I fråga om mönsterrätt grundar sig tidsfristen för inlämning av en redogörelse eller ett utlåtande, eller för korrigering av brister, på mönsterrättsbestämmelserna. Vi anser att det inte finns behov att ändra bestämmelserna.

Vi tar i beaktande den undantagssituation som coronaviruset orsakar när vi bestämmer om förlängningar i enstaka fall. Det innebär att vi kan förlänga tidsfristen lättare om kunden på grund av coronaviruset inte kan agera inom utsatt tid. Kunden ska betala en förlängningsavgift för varje förlängningsbegäran.

Vi kan inte förlänga absoluta tidsfrister som gäller till exempel förnyelse av varumärke eller designregistrering eller invändning mot ett registrerat varumärke eller en designregistrering.

Beslut och handlingar som gäller varumärken och mönster (design)

För tillfället skickar vi våra beslut om varumärken och mönster som e-postbilaga, om kunden har meddelat sin e-postadress till oss. Svara på e-postmeddelandet för att ange att du har tagit emot det. Observera att en automatisk mottagningskvittering inte räcker.

Vi skickar som e-postbilaga tills vidare även sådana beslut som kräver bevislig delgivning. Detta gäller beslut som kan överklagas och där besvärstiden börjar löpa från delfåendet (exempelvis avslagsbeslut). Vi publicerar också en delgivning av sådana beslut i Varumärkestidning. Dagen för offentliggörande av delgivningen är delgivningsdatum för beslutet.

Vi skickar beslutet per post om det inte är möjligt att skicka det per e-post eller om vi inte får någon mottagningskvittering av kunden. För tillfället skickar vi post från PRS två gånger i veckan.

Vi rekommenderar att du använder våra e-tjänster för att lämna in handlingar. Via tjänsterna kan du bland annat skicka svar eller kompletteringar som gäller ansökningar eller invändningar som är under behandling.

Tidsfrister för patent och nyttighetsmodeller

Våra tidsfrister för att exempelvis svara på förelägganden och lämna in yttranden anges i patentbestämmelserna och nyttighetsmodellbestämmelserna. Vi kan på sökandens begäran förlänga tidsfristen om det finns särskilda skäl.

Om det inte är möjligt att iaktta tidsfristen på grund av coronaviruset, anser vi att det är ett särskilt skäl. Motivera din begäran om förlängning och lämna in den före utgången av tidsfristen.

Vi kan inte förlänga tidsfristen om tidsfristens längd bestäms i lag, till exempel årsavgiftens förfallodag, prioritetsår eller validering av europeiskt patent i Finland.

Vid eventuella rättsförluster kan sökanden begära återställande av rättigheter såsom avses i patentlagen och lagen om nyttighetsmodellrätt (71a § i patentlagen och 26a § i lagen om nyttighetsmodellrätt).

Bekämpning av penningtvätt

Arbetsgruppen FATF (Financial Action Task Force) bedriver internationellt samarbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism och massförstörelsevapen.

FATF har på grund av coronaviruset publicerat ett meddelande om bekämpning av penningtvätt. Gå till FATF:s webbplats för att läsa meddelandet på engelska.

Revisionstillsyn

Revisionstillsyn betjänar sina kunder trots coronaviruset. Läs vårt meddelande om hur coronaviruset påverkar revisionstillsynens verksamhet och hur du kan uträtta dina ärenden.

Utskriftsversion
Uppdaterad 16.08.2022