Innehåll i tjänsten Virre

I tjänsten Virre hittar du information om företag som registrerats i handelsregistret, om företagsinteckningar samt om stiftelser som registrerats i stiftelseregistret. Grunduppgifterna är gratis. Utdrag, intyg och övriga dokument samt omfattande uppgifter om företag är avgiftsbelagda.

Handelsregistret

I Virre får du tillgång till giltiga registeruppgifter om företag, exempelvis om ansvarspersoner i företag, bolagsordningar för aktiebolag, bolagsavtal för personbolag och stadgar för andelslag.

I Virre kan du också

    • ta del av historieuppgifter om företag och uppgifter om upphörda företag
    • se om företaget har anmälningar eller ansökningar under behandling i handelsregistret
    • studera företagsbokslut
    • kontrollera om det har fastställts företagsinteckningar på den lösa egendom som hör till företagets näringsverksamhet.

Handelsregistrets informationsinnehåll bestäms i lag. Registeranteckningarna varierar enligt företagsform. För varje företagsform registreras åtminstone företagets namn, hemort eller den kommun varifrån verksamheten leds, företagets verksamhetsområde och de personer som företräder företaget.

Se vilka uppgifter handelsregistret innehåller.

Stiftelseregistret

I Virre kan du söka stiftelsers registeruppgifter, stadgar och bokslut.

Ett stiftelseregisterutdrag omfattar bland annat stiftelsens namn, FO-nummer, hemort och postadress, det datum då tillstånd till grundande beviljades och stadgarna fastställdes, stiftelsens ändamål, styrelse och sätt att teckna stiftelsens namn.Utskriftsversion
Uppdaterad 26.04.2017