Gå direkt till innehållet
Valikko

Hur lämnar jag in ansökan om återregistrering av ett avregistrerat företag?

Den här anvisningen gäller ansökan om återregistrering när PRS har strukit ur handelsregistret företag som inte har anmält sin styrelse trots uppmaningar.

Du kan ansöka om återregistrering av ditt företag inom fem år från avregistreringen. Förutsättningarna för återregistrering:

  1. Du lämnar in en ansökan om återregistrering. Läs våra anvisningar om ansökan nedan.
  2. Du lämnar in en ändringsanmälan om företagets beslutföra styrelse till handelsregistret. Läs mer om ändringsanmälan nedan.

Obs! Bifoga inte ändringsanmälan om styrelse till ansökan om återregistrering, utan skicka ändringsanmälan enligt de anmälningsanvisningar och till den adress som anges på blanketten.

Så här lämnar du in ansökan om återregistrering

Skriv en fritt formulerad ansökan där du begär att företaget ska återregistreras.

Ansökans innehåll och bilagor

Ange namnet (firman) på det företag som du vill återregistrera, företagets FO-nummer och sökandens kontaktuppgifter.

Bifoga ett beslut om valet av styrelsen, till exempel en kopia av eller ett utdrag ur bolagsstämmoprotokollet eller andelsstämmoprotokollet. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person.

Om styrelsen har valts efter avregistreringen, bifoga till din ansökan en kopia av eller ett utdrag ur aktieägarnas eller andelslagens medlemmars stämmoprotokoll. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person.

Vem undertecknar ansökan?

Ansökan undertecknas av en styrelseledamot eller av verkställande direktören eller disponenten.

En ordinarie styrelseledamot eller verkställande direktören eller disponenten kan även befullmäktiga någon annan person att underteckna ansökan. Om en befullmäktigad person undertecknar ansökan, bifoga en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Vad kostar det?

Ansökan är avgiftsfri.

Skicka ansökan och bilagorna

  • antingen per e-post som en enda pdf-fil till valvonta@prh.fi eller
  • per post till:

Patent- och registerstyrelsen
Juridiska enheten
00091 PRH

Hur anmäler jag styrelsen till handelsregistret?

Anmäl företagets beslutföra styrelse till handelsregistret på pappersblanketter. Ett avregistrerat företag kan inte lämna in anmälan på elektronisk väg.

Anmälan kostar 95 euro.

Läs våra anvisningar om att anmäla styrelsen:

Utskriftsversion Uppdaterad 02.01.2023