Gå direkt till innehållet
Valikko

Allmän anvisning för anmälning

Du lämnar in anmälningar till handelsregistret på Patent- och registerstyrelsens (PRS) och Skatteförvaltningens Y-blanketter. Du kan lämna in en del av anmälningarna via PRS och Skatteförvaltningens e-tjänst på ytj.fi. Du kan på samma gång anmäla uppgifter till handelsregistret och till Skatteförvaltningens register, dvs. förskottsuppbördsregistret, registret över mervärdesskattskyldiga och arbetsgivarregistret.

Blanketter för pappersanmälan

Fyll i blanketten i ett exemplar. Blanketterna hittar du enligt företagsform på PRS och Skatteförvaltningens gemensamma webbplats ytj.fi. Om du till exempel vill göra en ändring i ett aktiebolag, klicka på "Ändringsanmälan" för att komma till anvisningarna enligt företagsform.

Blanketterna omfattar flera sidor. Du behöver endast fylla i de uppgifter som har ändrats.

Obs! Du behöver inte anmäla hemadressen för dem som är bosatta i Finland. Använd en särskild personuppgiftsblankett för att anmäla fysiska personers identifieringsuppgifter. Fyll inte i personbeteckningar eller hemadresser på andra anmälningsblanketter. Läs mer.

Inlämning av pappersanmälan

Skicka in anmälningsblanketter undertecknade och i original till

PRS – Skatteförvaltningen
Företagsdatasystemet
PB 2000
00231 Helsingfors

Du kan också lämna in anmälan på PRS kundtjänst eller Skatteförvaltningens serviceställenÖppnas i en ny flik .

Handelsregisteranmälningar på papper kan du lämna in per e-post om du har ett medborgarcertifikat beviljats av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Behandlingsavgifter

Anmälningarna till handelsregistret är i vanliga fall avgiftsbelagda. Observera att det är gratis att anmäla ändring av adress- och kontaktuppgifter samt nedläggning av verksamhet. Anmälan är dock avgiftsbelagd om den gäller ändringar i företagets hemort eller den kommun från vilken verksamheten leds.

Observera att behandlingsavgiften varierar beroende på om du lämnar in din anmälan via vår e-tjänst eller på papper. Även betalningssättet varierar.

Du ska betala avgiften i förväg om du lämnar in din anmälan på papper. Kontrollera att du har bifogat kvittot till din anmälan. Se våra behandlingsavgifter och betalningsanvisningar.

Om du lämnar in en e-anmälan, betalar du behandlingsavgiften i e-tjänsten. Läs mer om behandlingsavgifterna i e-tjänsten.

Underskrift av anmälan

Anmälan ska undertecknas av en person som är ansvarig för anmälningen (14 § i företags- och organisationsdatalagen):

 • aktiebolag och andelslag: styrelseledamot, vid ändringar styrelseledamot eller verkställande direktör
 • öppet bolag och kommanditbolag: ansvarig bolagsman
 • filial: företrädare eller firmatecknare
 • enskild näringsidkare: näringsidkare.

Den som är ansvarig för anmälningen kan också befullmäktiga en person att underteckna anmälan. Om den befullmäktigade personen undertecknar pappersanmälan, bifoga antingen fullmakten i original (om det är frågan om en blankofullmakt) eller en styrkt kopia av den.

Om en enskild näringsidkare, en bolagsman i ett öppet bolag eller en ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag avlider, är också delägarna i dödsboet ansvariga för inlämning av anmälan. En sådan delägare är inte ansvarig för anmälan som inte har fått någon fördel ur dödsboet och som utöver att ha tagit del i bouppteckningen inte har vidtagit andra åtgärder än sådana som avses i 18 kap. 3 § i ärvdabalken (40/1965).

Övriga företagsformer: se 14 § i företags- och organisationsdatalagen.


Bilagor

Till anmälan ska i regel bifogas (med undantag av enskilda näringsidkare) en redogörelse över den angelägenhet som ligger till grund för det som ska registreras. Vid ändringar behövs ett beslut av det organ som har gjort ändringen (t.ex. bolagsstämmoprotokoll över valet av styrelse, styrelseprotokoll över valet av verkställande direktör).

Bifoga endast ett exemplar av varje bilaga. Bilagorna kan vara kopior styrkta av en person. Också protokollutdrag godkänns om de är styrkta av minst en person.

Obs! Bifoga inte dokument (t.ex. protokoll eller bolagsavtal) som innehåller personbeteckningar eller fysiska personers adresser. Läs mer.

I original behövs oftast följande bilagor:

 • anmälningsblankett (alltid i original, dvs. blanketten måste innehålla originalunderskrifter)
 • fullmakt (blankofullmakt alltid i original, styrkt kopia av individualiserad fullmakt).

Ytterligare:

 • öppet bolag och kommanditbolag
  - bolagsavtal, ändringar i bolagsavtalet
  - avtal om ändring av bolagsformen till aktiebolag
 • aktiebolag och andelslag
  - avtal om bolagsbildning eller andelslagsbildning och stiftelseurkund
  - delningsplan
  - fusionsplan vid kombinationsfusion
  - plan för att ombilda andelslag till aktiebolag.

Om du lämnar in din anmälan via vår e-tjänst, bifogar du skannade dokument till din anmälan.

Mer information om bilagor finns i våra anvisningar enligt företagsform.

Protokollsutdrag som bilaga

Handelsregistret är ett offentligt register. De anmälningar och bilagor som lämnas in till handelsregistret är därmed också offentliga handlingar.

Du behöver ofta tillsammans med din anmälan ge in en redogörelse över det beslut som företaget har fattat och som ligger till grund för anmälan. Redogörelsen kan t.ex. vara en styrkt kopia av bolagstämmoprotokollet eller styrelseprotokollet. Om det har fattats också andra beslut i bolagsstämman, räcker det med ett styrkt protokollsutdrag som bilaga till anmälan. Av utdraget måste framgå beslut på allt det som ska registreras. Du behöver alltså inte lämna in en redogörelse över beslut på sådant som inte ska registreras.

Registerutdrag

På registreringsdagen skickar vi ett registerutdrag med alla gällande uppgifter om företaget till företagets eller kontaktpersonens adress. Om bolagsordning, stadgar eller bolagsavtal har ändrats, skickar vi också uppdaterade versioner av dem med registerutdraget.

I informationstjänsten Virre kan du köpa handelsregisterutdrag för omedelbar användning. Gå till Virre.Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 10.12.2020