Etableringsanmälan för stiftelser till handelsregistret

Enligt 3 § i handelsregisterlagen är en stiftelse, som för idkande av näring har ett fast driftställe eller i sin tjänst minst en arbetstagare, skyldig att göra en etableringsanmälan till handelsregistret.

Hur anmäler jag?

Använd blankett Y4, bilageblankett 14 och personuppgiftsblankett (i tillämpliga delar).

Öppna: Blankett Y4, bilageblankett 14 och personuppfigsblankett (pdf).

Blankett Y4 undertecknas av en ordinarie medlem i stiftelsens styrelse eller av någon som denna har befullmäktigat.

Om anmälan undertecknas av en befullmäktigad person, bifoga antingen en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Ange följande på blanketter:

  • stiftelsens firma
  • arten av stiftelsens näringsverksamhet
  • stiftelsens i stiftelseregistret antecknade namn och hemort
  • postadress som stiftelsen använder i sin näringsverksamhet.

Firman ska innehålla stiftelsens i stiftelseregistret antecknade namn. Läs mer om firmor.

Obs! Ange personers identifieringsuppgifter på personuppgiftsblanketten. Fyll inte i personbeteckningar eller hemadresser för utomlands bosatta på andra anmälningsblanketter. Anmäl inte hemadresser för dem som är bosatta i Finland.

Stiftelsen måste vara registrerad i stiftelseregistret innan handelsregisteranmälan kan registreras.

Du behöver inte lämna in stiftelsens stadgar och ett utdrag ur stiftelseregistret till PRS. De inhämtas på tjänstens vägnar.

Läs mer om registreringen av stiftelser.

Vilka bilagor till anmälan?

Bifoga följande handlingar:
  • kvittot på betalad behandlingsavgift
  • vid behov en redogörelse för stiftelsens rättighet att idka näring
  • om du anmäler prokurister för anteckning i handelsregistret, bifoga som redogörelse för valet av prokurister en styrkt kopia av ett protokoll från stiftelsens styrelsemöte.
Se till att du inte bifogar till din anmälan handlingar som innehåller personbeteckningar eller hemadresser.

Vad kostar anmälan?

Etableringsanmälan kostar 380 euro.

Betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till anmälan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Följ handläggningen av din anmälan på nätet

Följ hur handläggningen av din anmälan fortskrider genom Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre. Sök uppgifter på FO-nummer eller diarienummer. Gå till Sökning av anmälningar i Virre.

Utskriftsversion
Uppdaterad 17.02.2021