Stiftelser

Enligt 3 § i handelsregisterlagen är en stiftelse, som för idkande av näring har ett fast driftställe eller i sin tjänst minst en arbetstagare, skyldig att göra en etableringsanmälan till handelsregistret.

Handelsregisteranmälan

Blankett

Använd blankett Y4, bilageblankett 14 och personuppgiftsblankett (i tillämpliga delar).

Öppna: Blankett Y4, bilageblankett 14 och personuppfigsblankett (pdf).

Obs! Ange personers identifieringsuppgifter på personuppgiftsblanketten. Fyll inte i personbeteckningar eller hemadresser för utomlands bosatta på andra anmälningsblanketter. Anmäl inte hemadresser för dem som är bosatta i Finland.

Blankett Y4 undertecknas av en ordinarie medlem i stiftelsens styrelse eller av någon som denna har befullmäktigat.

Om anmälan undertecknas av en befullmäktigad person, bifoga antingen en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Ange följande på blanketter:

  • stiftelsens firma
  • arten av stiftelsens näringsverksamhet
  • stiftelsens i stiftelseregistret antecknade namn och hemort
  • postadress som stiftelsen använder i sin näringsverksamhet.

Firman ska innehålla stiftelsens i stiftelseregistret antecknade namn. Läs mer om firmor.

Bilagor

Bifoga följande handlingar:
  • kvittot på betalad behandlingsavgift
  • vid behov en redogörelse för stiftelsens rättighet att idka näring
  • om du anmäler prokurister för anteckning i handelsregistret, bifoga som redogörelse för valet av prokurister en styrkt kopia av ett protokoll från stiftelsens styrelsemöte.
Se till att du inte bifogar till din anmälan handlingar som innehåller personbeteckningar eller hemadresser.

Obs!

Stiftelsen måste vara registrerad i stiftelseregistret innan handelsregisteranmälan kan registreras.

Du behöver inte lämna in stiftelsens stadgar och ett utdrag ur stiftelseregistret till PRS. De inhämtas på tjänstens vägnar.

Läs mer om registreringen av stiftelser.

Behandlingsavgift

Etableringsanmälan kostar 380 euro.

Betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till anmälan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Utskriftsversion
Uppdaterad 11.03.2020