Gå direkt till innehållet
Valikko

Styrelse – anmälan till handelsregistret

När det har skett ändringar i andelslagets styrelse, ska ändringarna utan dröjsmål anmälas till handelsregistret. Ansvaret för att anmälan görs ligger på styrelsens ordinarie ledamöter och verkställande direktören.

Anmälan till handelsregistret

Du kan lämna in din anmälan i PRS och Skatteförvaltningens e-tjänst på ytj.fi eller på pappersblanketter.

Blanketter för pappersanmälan

  • Blankett Y4, bilageblankett 14A och personuppgiftsblankettÖppnas i en ny flik
  • Anmäl styrelsen i sin helhet på blanketterna. Ange den nya styrelsen i sin helhet på blanketterna även om endast några av styrelseledamöterna byts ut.
  • Ange personernas namn och födelsedatum på handelsregistrets blanketter. Ange personernas namn och personbeteckning på en särskild personuppgiftsblankett. För utländska personer anger du namn och adress på personuppgiftsblanketten. Fyll inte i personbeteckningar eller hemadresser på andra anmälningsblanketter. Läs mer.
  • Blankett Y4 ska undertecknas av en styrelseledamot eller av verkställande direktören eller av en person som endera av dessa två har befullmäktigat. När den befullmäktigade undertecknar anmälan, bifoga en blankofullmakt i original eller en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt.

Bilagor till e-anmälan eller pappersanmälan

  • Kopia av ett stämmoprotokoll. Kopian ska vara styrkt av en person. Du kan bifoga en annan redogörelse för valet om det i andelslagets stadgar har bestämts att styrelseledamoten eller styrelseledamöterna ska väljas av någon annan part.
  • Kopia av ett styrelseprotokoll som visar valet av styrelseordförande. Kopian ska vara styrkt av en person. Du kan bifoga en annan redogörelse för valet om någon annan part än styrelsen har valt styrelseordföranden.
  • Kvitto på att behandlingsavgiften är betald om du lämnar in din anmälan på papper.
  • Obs! Bifoga inte dokument (till exempel protokoll eller bolagsavtal) som innehåller personbeteckningar eller fysiska personers adresser.Läs mer.

Behandlingsavgifter

Observera att behandlingsavgiften varierar beroende på om du lämnar in din anmälan via vår e-tjänst eller på papper. Även betalningssättet varierar.

Behandlingsavgifter i e-tjänsten

  • E-anmälan om ändring av styrelse, prokurister, personer med rätt att företräda andelslaget, revisor, verkställande direktör eller disponent: 40 €/ärende.
  • Betala behandlingsavgiften i e-tjänsten.

Behandlingsavgifter för pappersanmälan

  • Ändring av styrelse, prokurister, namntecknare, revisor eller verkställande direktör: 40 €/ärende + 55 €/anmälan
   - Exempel: Ett andelslag anmäler styrelse: behandlingsavgiften är 95 euro (40+55)
   - Exempel: Ett andelslag anmäler styrelse och verkställande direktör: behandlingsavgiften är 135 euro (40+40+55)
  • Avgiften är 380 euro om du samtidigt anmäler en ändring av stadgarna. Om antalet styrelseledamöter ändras, kan det innebära att stadgarna måste ändras. Ett exempel: Styrelsen har tre ordinarie ledamöter enligt andelslagets stadgar. Fem ordinarie ledamöter väljs till styrelsen, vilket innebär att stadgarna måste ändras.
  • Betala behandlingsavgiften i förväg.

Se våra betalningsanvisningar.

Gå till prislista över behandlingsavgifter.

Tidsfrist

Lämna in anmälan utan dröjsmål.

E-anmälan till handelsregistret

Du kan lämna in din e-anmälan i PRS och Skatteförvaltningens e-tjänst på ytj.fi. .

Tips

Styrelseledamöter får inte vara

  • juridiska personer
  • minderåriga
  • personer för vilka en intressebevakare har förordnats eller vars handlingsbehörighet har begränsats
  • försatta i konkurs
  • försatta i näringsförbud.

Utlänningar

Minst en ordinarie styrelseledamot och en ersättare ska vara bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om inte Patent- och registerstyrelsen beviljar andelslaget dispens från detta krav. Om du anmäler en person som inte har finsk personbeteckning som styrelseledamot, bifoga till anmälan en redogörelse för att personen existerar. För mer information, se tillstånd för personer från länder utanför EES .

Antal

Kontrollera bestämmelsen om styrelsens sammansättning i andelslagets stadgar innan en ny styrelse väljs. Enligt lagen om andelslag ska minst en och högst fem ordinarie ledamöter väljas till styrelsen om inte annat bestäms i andelslagets stadgar. Om styrelsen har färre än tre ledamöter, ska minst en ersättare väljas. Om styrelsen har två eller flera ordinarie ledamöter, ska en ordförande väljas för den. Styrelsen väljer ordföranden om inte något annat har beslutats då styrelsen valdes, eller om inte något annat bestäms i andelslagets stadgar.

Egen anmälan om att uppdrag upphör

Styrelseledamöter kan också själva anmäla till handelsregistret att deras uppdrag har upphört, se upphörande av uppdrag.

Utskriftsversion Uppdaterad 03.04.2019