Gå direkt till innehållet
Valikko

Andelslagets revisorer

Om andelslaget har valt revisorer ska de anmälas till handelsregistret. Även ändringar i uppgifterna om revisorerna ska utan dröjsmål anmälas till handelsregistret. Du kan enkelt kontrollera andelslagets uppgifter i informationstjänsten Virre. Ansvaret för anmälning ligger på styrelsens ordinarie ledamöter och verkställande direktören.

Anmälan till handelsregistret

Du kan lämna in din anmälan i PRS och Skatteförvaltningens e-tjänst på ytj.fi eller på pappersblanketter.

Blanketter för pappersanmälan

 • Blankett Y4, bilageblankett 14A och personuppgiftsblankettÖppnas i en ny flik
 • Använd handelsregistrets blanketter för att ange revisorns och revisorssuppleantens namn och födelsedatum. Det finns en särskild personuppgiftsblankett för anmälning av personernas namn och personbeteckningar. För utländska personer ska du anmäla namn och adress. Se till att du inte fyller i personbeteckningar eller hemadresser på andra anmälningsblanketter. Läs mer om personbeteckningar och hemadresser.
 • Om revisorn eller revisorssuppleanten är en revisionssammanslutning, anteckna uppgifterna om sammanslutningen och om den huvudansvariga revisorn på blanketten.
 • Blankett Y4 ska undertecknas av en styrelseledamot eller verkställande direktören eller av en person som endera av dessa två har befullmäktigat. Om den befullmäktigade undertecknar anmälan, bifoga en blankofullmakt i original eller en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt.

Bilagor till e-anmälan eller pappersanmälan

 • Kopia av andelsstämmoprotokollet styrkt av en person. Du kan också bifoga en annan redogörelse för revisorsvalet om det i andelslagets stadgar har bestämts att en del av revisorerna ska väljas av någon annan part.
 • Du behöver inte lämna in någon särskild redogörelse om revisionssammanslutningens val av huvudansvarig revisor.
 • Kvitto på att behandlingsavgiften är betald om du lämnar in din anmälan på papper.

Behandlingsavgifter

Observera att behandlingsavgiften varierar beroende på om du lämnar in din anmälan via vår e-tjänst eller på papper. Även betalningssättet varierar.

Behandlingsavgifter i e-tjänsten

 • E-anmälan om ändring av revisor, styrelse, prokurister, personer med rätt att företräda andelslaget eller verkställande direktör: 40 euro/ärende.
 • Betala behandlingsavgiften i e-tjänsten.

Behandlingsavgifter för pappersanmälan

 • Anmälan om ändring av revisor, verkställande direktör, styrelse, prokurister eller namntecknare: 40 euro/ärende + 55 euro/anmälan
   • Exempel: Andelslaget anmäler en ny revisor: behandlingsavgiften är 95 euro (40+55).
   • Exempel: Andelslaget anmäler både en ny revisor och en ny styrelse: behandlingsavgiften är 135 euro (40+40+55).
 • Avgiften är 380 euro om du samtidigt anmäler en ändring av stadgarna.
 • Betala behandlingsavgiften i förväg.

Se våra betalningsanvisningar.

Gå till prislista över behandlingsavgifter.

Tidsfrist

 • Lämna in din anmälan utan dröjsmål.

E-anmälan till handelsregistret

Du kan lämna in din e-anmälan i PRS och Skatteförvaltningens e-tjänst på ytj.fi. Gå till ytj.fiÖppnas i en ny flik.

Tips

Måste andelslaget välja en revisor?

Läs mer om avskaffad revision och verksamhetsgranskning.

Antalet revisorer

Om andelslaget väljer endast en revisor och den är inte en revisionssammanslutning, ska åtminstone en revisorssuppleant väljas. Andelslaget kan ta in bestämmelser om revisorer i sina stadgar.

Utskriftsversion Uppdaterad 01.01.2019