Handlingar i bokslutsanmälan

Enligt lag måste företag lämna in sitt bokslut till handelsregistret. Bokslutsanmälan måste lämnas in separat för varje räkenskapsperiod.

Obs! Även icke-verksamma företag måste lämna in bokslutsanmälan för varje räkenskapsperiod. Gå till anvisningen Bokslut för icke-verksamma företag.

Kontrollera att bokslutet och verksamhetsberättelsen har daterats och undertecknats.

  1. Blanketten för registrering av bokslut ska vara ifylld och undertecknad. Blanketten undertecknas av företagets ansvarsperson eller ett ombud som han eller hon har befullmäktigat. Observera att själva bokslutet också måste undertecknas.
  2. Resultaträkning (behövs inte om företaget inte har bedrivit någon verksamhet under den räkenskapsperiod som anmäls)
  3. Balansräkning utan specifikationer till balansräkningen (Balansräkningen måste visa aktiva och passiva i siffror.)
  4. Noter (uppgifter, utan specifikationer till balansräkningen, som lämnas i bilagor till resultaträkningen, balansräkningen och finansieringsanalysen)
  5. Intyg av en styrelseledamot eller av verkställande direktören över bolagsstämmans eller andelsstämmans beslut om företagets vinst. Skriv beslutets innehåll på blanketten.
  6. Revisionsberättelse. Kryssa i rutan i blanketten om företaget inte har revisionsskyldighet enligt revisionslagen.
  7. Verksamhetsberättelse och finansieringsanalys. Kryssa i rutan i blanketten om företaget inte är skyldigt att upprätta dem enligt revisionslagen.
  8. Koncernbokslut (om det ingår i företagets bokslut), koncernrevisionsberättelse och eventuell koncernfinansieringsanalys.

Lämna in anmälan på blanketten för registrering av bokslut. Bifoga bokslutshandlingarna till blanketten.

Spara pappersblanketten på din dator för ifyllning. I blanketten finns det information om hur och till vilken adress du ska skicka bokslutsanmälan och handlingarna.

Öppna blanketten Registrering av bokslut (pdf).

Hur skickar jag uppgifterna till handelsregistret?

Skicka den ifyllda blanketten för registrering av bokslut och alla de bokslutshandlingar som ska registreras i samma försändelse

eller
  • per post till: Patent- och registerstyrelsen, Bokslut, 00091 PRH

När bokslutet har registrerats får du ett registerutdrag till företagets postadress som finns antecknad i handelsregistret.

Bokslutsuppgifterna är offentliga och tillgängliga i tjänsten Virre som Patent- och registerstyrelsen (PRS) tillhandahåller. Gå till tjänsten Virre.

Även tjänsteleverantörer använder bokslutsuppgifterna. Läs mer om våra samarbetspartner som tillhandahåller bokslutsuppgifter.

Handläggning av bokslut vid handelsregistret

Bokslutshandlingarna genomgår en formell granskning i handelsregistret innan de registreras. Vi granskar inte innehållet i bokslutet utan registrerar handlingarna i den form som de har lämnats in. Registreringen av bokslutet antecknas i företagets handelsregisteruppgifter, och bokslutshandlingarna är tillgängliga som bilder i PDF-format.

Registrerade bokslutshandlingar är offentliga enligt lag och du kan beställa dem från olika tjänsteleverantörer eller läsa dem i olika tjänster. Vi ger ut handlingar också i form av massutlämnande till företag och myndigheter. Från bilderna sparar företag nyckeltal i boksluten och använder dem för att skapa olika slags tjänster för sina kunder.

Utskriftsversion
Uppdaterad 07.12.2020