Filial: bokslut till handelsregistret

Filialer, registrerade i Finland, till utländska näringsidkare måste lämna in sitt bokslut till handelsregistret inom 6 månader från räkenskapsperiodens utgång.

Inlämningstiden för bokslut kan vara längre än 6 månader om den utländska näringsidkarens hemland ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och inlämningstiden enligt landets lagstiftning är över 6 månader. Då ska bokslutet lämnas in inom den tid som anges i lagstiftningen i nämnda land.

I lagstiftningen om försäkringsbolag, kreditinstitut och penninginrättningar finns det särskilda bestämmelser om publiceringen av deras filialers bokslut.

Bokslutshandlingar som ska lämnas in till handelsregistret

Vilka bokslutshandlingar som ska lämnas in beror på om bokslutet har upprättats enligt EU:s regelverk.

Fall 1: Bokslutet har upprättats enligt EU:s regelverk eller på motsvarande sätt

Lämna in bokslutshandlingarna för den utländska näringsidkaren i sådan form som de har upprättats, reviderats och offentliggjorts enligt lagstiftningen i nämnda land. Lämna in bokslutshandlingarna på ett officiellt EU-språk.

Bifoga en redogörelse för bokslutets fastställelse, godkännande eller motsvarande sätt av färdigställande.

Fall 2: Bokslutet har inte upprättats enligt EU:s regelverk (stater utanför EU)

Lämna in filialens bokslut som upprättats enligt finländsk lag.

Att lämna in bokslut på PRS uppmaning

Patent- och registerstyrelsen (PRS) kan uppmana företaget att lämna in sitt bokslut om det inte har lämnat in det inom utsatt tid. PRS skickar ett uppmaningsbrev till företaget och ber det att lämna in bokslutet. Gå till anvisningen Bokslut lämnas in för sent.

Vad kostar det?

Det är gratis att lämna in bokslutet.

Hur lämnar jag in bokslutet?

Lämna in anmälan på blanketten för registrering av bokslut. Bifoga bokslutshandlingarna till blanketten. Gå till anvisningen Handlingar i bokslutsanmälan.

Spara blanketten på din dator för ifyllning. I blanketten finns det information om hur och till vilken adress du ska skicka bokslutsanmälan och handlingarna.

Öppna blanketten Registrering av bokslut (pdf).

Hur skickar jag uppgifterna till handelsregistret?

Skicka den ifyllda blanketten för registrering av bokslut och alla de bokslutshandlingar som ska registreras i samma försändelse

  • per e-post som en enda pdf-fil till tilinpaatokset@prh.fi. Skriv företagets namn och FO-nummer i ämnesfältet för ditt meddelande. Ange i meddelandefältet den räkenskapsperiod som bokslutet gäller. Obs! Bokslutshandlingar är offentliga. Om du använder skyddad e-post, skicka handlingarna till PRS registratur. Läs mer i kontaktuppgifterna för vår registratur.

eller

  • per post till: Patent- och registerstyrelsen, Bokslut, 00091 PRH

När bokslutet har registrerats får du ett registerutdrag till företagets postadress som finns antecknad i handelsregistret.

Bokslutsuppgifterna är offentliga och tillgängliga i tjänsten Virre som PRS tillhandahåller. Gå till tjänsten Virre.

Även tjänsteleverantörer använder bokslutsuppgifterna. Läs mer om våra samarbetspartner som tillhandahåller bokslutsuppgifter.

Utskriftsversion
Uppdaterad 15.03.2021