Aktiebolag och andelslag: Lämna in bokslut för att ditt företag ska undvika avregistrering

Patent- och registerstyrelsen (PRS) skickar ett uppmaningsbrev till aktiebolag och andelslag som inte har lämnat in sitt bokslut inom mer än ett år från räkenskapsperiodens utgång.

Aktiebolag och andelslag måste lämna in bokslut för varje räkenskapsperiod till handelsregistret – även om företagsverksamheten har avbrutits eller lagts ned.

PRS kan avregistrera även ett verksamt företag ur handelsregistret, om företaget inte lämnar in sitt bokslut och förutsättningarna saknas för att försätta företaget i likvidation.

Kontrollera gratis i Sökning av bokslut i informationstjänsten Virre vilka bokslut som har registrerats för ditt företag i handelsregistret. Gå till informationstjänsten Virre.

Observera att Skatteförvaltningen vidarebefordrar bokslutshandlingarna till PRS endast om handlingarna har lämnats in tillsammans med skattedeklarationen exakt enligt Skatteförvaltningens anvisningar.

Gör så här om du får ett uppmaningsbrev

Om du vill att ditt företag ska stå kvar i handelsregistret, lämna in bokslutet inom den tid som anges i brevet. Vi förlänger inte inlämningstiden för bokslutet.

Lämna in fastställt bokslut för den senast avslutade räkenskapsperioden och övriga bokslut som fattas. Anvisningarna på prh.fi anger bland annat vilka handlingar de olika företagsformerna ska skicka in till PRS. Läs anvisningarna om hur bokslut ska lämnas in till handelsregistret på prh.fi.

Observera att behandlingsavgiften är 85 euro om du lämnar in bokslutet senare än inom åtta månader från räkenskapsperiodens utgång. Avgiften gäller alla de räkenskapsperioder som har gått ut 2019 eller senare. Betala inte en försenad bokslutsanmälan på förhand. Vi skickar en faktura efter att bokslutet har registrerats.

PRS rätt att avregistrera företag som inte lämnat in sitt bokslut grundar sig på aktiebolagslagen (20 kap. 4 §) och lagen om andelslag (23 kap. 4 §). Läs mer om avregistreringsförfarandet på prh.fi.

Ytterligare information

Handelsregistrets rådgivning
Tfn 029 509 5900
Mån–fre kl. 9.00–16.15

Utskriftsversion
Uppdaterad 06.10.2021