Anvisningar till stiftelser om stödstiftelsens stadgar

Patent- och registerstyrelsen (PRS) har publicerat en anvisning om stödstiftelsens stadgar. I anvisningen redogörs för hurdana stadgar en stiftelse måste ha för att kunna vara verksam som en i stiftelselagen avsedd stödstiftelse.

Anvisningen gäller både stiftelser som kommer att bildas och stiftelser som redan har registrerats. Syftet med anvisningen är att säkerställa att stiftelser i sin verksamhet följer stiftelselagen.

Stiftelselagen trädde i kraft år 2015, och en av de nya bestämmelserna som fogades till den gällde begreppet stödstiftelse.

En stödstiftelses ändamål är att tillhandahålla förmåner för stiftelsens stiftare eller en aktör som utövar bestämmande inflytande i stiftelsen och vars förmånstagare inte har rätt till den stödmottagande aktörens medel.

I andra situationer är det i regel förbjudet att tillhandahålla ekonomisk fördel för stiftelsens stiftare eller en aktör med bestämmande inflytande.

Stiftelsen kan åläggas att återkräva den beviljade ekonomiska fördelen och stiftelsens styrelse kan bli tvungen att ersätta den skada som orsakats om stiftelsen bereder närståendekretsen ekonomisk fördel i strid med stiftelselagen.

Läs anvisningen om stödstiftelsens stadgar på prh.fi.

För mer information kontakta:

Stiftelsetillsyn
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 029 509 5597

Utskriftsversion
Uppdaterad 22.10.2020