Stiftelser: lämna genast in årsrapport som saknas för 2019

Patent- och registerstyrelsen (PRS), som övervakar stiftelser, kommer att förelägga stiftelsens ledning vite om den trots vårt uppmaningsbrev inte lämnar in sin årsrapport för 2019 eller kompletterar sin bristfälliga rapport.

Det är i första hand stiftelsens styrelseordförande som föreläggs vite. Vitesbeloppet är 3 300 euro.
Stiftelser måste upprätta en årsrapport för varje räkenskapsperiod och lämna in rapporten till PRS inom sex månader från räkenskapsperiodens utgång.

I slutet av augusti hade cirka femhundra stiftelser ännu inte lämnat in sin årsrapport.

Du kan kontrollera gratis i Sökning av stiftelser i informationstjänsten Virre om stiftelsens årsrapport redan finns inlämnad och registrerad på behörigt sätt. Gå till informationstjänsten Virre.

Vad ska jag anmäla i årsrapporten?

Kom ihåg att ange i handlingarna stiftelsens FO-nummer och dess fullständiga, officiella namn. Obs! Du behöver inte längre fylla i en nyckeltalsblankett. Läs våra anvisningar om årsrapportens innehåll.

Hur lämnar jag in årsrapporten?

Du kan skicka årsrapporten per post eller skyddad e-post till PRS.

Per post

Lämna in handlingarna som ensidiga kopior i A4-format. Häfta inte ihop handlingarna. Skicka årsrapporten till:

Patent- och registerstyrelsen
Stiftelsetillsyn
00091 PRH

E-post

Använd skyddad e-post eftersom stiftelsens årsrapport omfattar sekretessbelagda balansspecifikationer. Bifoga årsrapporten i pdf-format till din e-post. Välj "Inlämning av årsrapport för stiftelse" som mottagare. Läs våra anvisningar och skicka skyddad e-post till oss.

För ytterligare information kontakta:

Stiftelsetillsyn
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 029 509 5597

Utskriftsversion
Uppdaterad 10.09.2020