Ändringar i påskyndad handläggning av patentansökan

Patent- och registerstyrelsen (PRS) gör ändringar i processen för påskyndad handläggning av nationella patentansökningar. Syftet med ändringarna är att göra påskyndad handläggning mer förutsägbar, vilket minskar behovet av specialarrangemang hos PRS och för sökanden.

Ändringarna gäller ansökningar som har lämnats in 1 september 2020 och därefter. Den ändring som gäller den målsatta tiden (2 månader) för fortsatt behandling gäller retroaktivt alla ansökningar som är i påskyndad handläggning.

Målet med påskyndad handläggning är att sökanden har möjlighet att få både ett patenterbarhetsutlåtande och ett eventuellt slutföreläggande under prioritetsåret. På detta sätt får sökanden i god tid information om uppfinningens patenterbarhet och kan vid behov använda systemet Patent Prosecution Highway (PPH) utomlands.

Viktigaste ändringarna

  • Sökanden måste begära påskyndad handläggning vid inlämning av ansökan. Om begäran görs senare, godkänns den inte längre.
  • Ansökan faller inte bort från påskyndad handläggning trots att PRS måste skicka ett formellt föreläggande för att anmärka sökanden på bristerna i ansökan, såsom en utebliven ansökningsavgift, fullmakt eller överlåtelsehandling. Sökanden kan åtgärda formella brister inom den utsatta tid som anges i föreläggandet.
  • PRS utfärdar det första tekniska föreläggandet inom 3 månader från det att alla ansökningshandlingar är i ordning och ansökan har fortsatt till teknisk granskning. Tidigare var den målsatta tiden 4 månader från ansökans ankomstdag.
  • PRS utfärdar det andra föreläggandet inom 2 månader beräknat från sökandens svar till det första föreläggandet. Tidigare var den målsatta tiden 1–2 månader.

Inga andra ändringar i processen för påskyndad handläggning

Det är möjligt att begära påskyndad handläggning för nationella patentansökningar, inklusive ansökningar med prioritet samt avdelade och utbrutna ansökningar. Däremot är det inte möjligt att få påskyndad handläggning för internationella ansökningar som har fullföljts i Finland.

Patentansökan godkänns till påskyndad handläggning om granskningsläget inom det teknikområde som ansökan gäller tillåter påskyndad granskning och om ansökan uppfyller något av följande krav:

  1. uppfinningen avser bioekonomi, cirkulär ekonomi eller lösningar för ren teknologi
  2. du avser fortsätta din ansökan via PPH
  3. du anger en fritt formulerad viktig ekonomisk orsak eller annan tungt vägande grund för påskyndad handläggning.

Vi tar inte ut tilläggsavgift för påskyndad handläggning.

Läs mer om påskyndad handläggning.

För mer information kontakta:

Patentrådgivning
Tfn 029 509 5858
E-post: neuvonta.patentti@prh.fi

Utskriftsversion
Uppdaterad 01.09.2020