Ändringar i PCT-tillämpningsföreskrifter från 1 juli 2020

Den 1 juli 2020 kommer det ändringar i tillämpningsföreskrifterna och de administrativa föreskrifterna för det internationella PCT-patentansökningssystemet.

Ändringarna i PCT-tillämpningsföreskrifterna möjliggör korrigering av patentansökningar i situationer där felaktiga delar av misstag har bifogats till ansökningar. Under vissa förutsättningar kan sökanden lämna in de korrekta exemplaren för att ersätta de felaktiga exemplaren, varvid den internationella ingivningsdagen för ansökan blir den dag då rättelserna har lämnats in (Rule 20.5bis).

Ändringarna i tillämpningsföreskrifterna möjliggör också att Patent- och registerstyrelsen (PRS) som mottagande myndighet kan tillåta förseningar i tidsfrister om e-tjänster inte har fungerat. Vid ett avbrott ska PRS bland annat publicera information om avbrottet på sin webbplats och informera WIPO om detta enligt tillämpningsföreskrifterna (Rule 82quater.2).

Dessutom medför ändringarna att antalet bilagor som PRS skickar med International Preliminary Examination Report (IPER) till WIPO ökar. De dokument som ska bifogas till rapporten har specificerats i punkt 602bis(a) i de administrativa föreskrifterna. Tillsammans med IPER skickar PRS bland annat dess bedömning av patenterbarhet (written opinion, WO) och de brev som sökanden har skickat till PRS under granskningen. Dokumenten publiceras i WIPOs PATENTSCOPE-databas.

De versioner av PCT-tillämpningsföreskrifterna (Regulations under the PCT) och de administrativa föreskrifterna (PCT Administrative Instructions) som träder i kraft i början av juli finns tillgängliga på WIPOs webbplats. Gå till tillämpningsföreskrifterna och de administrativa föreskrifterna på WIPOs webbplats.

Läs mer om PCT-systemet på webbplatsen prh.fi.

För mer information kontakta

Mika Kotala, enhetschef
Gransknings- och PCT-enheten
+358 50 3099581
fornamn.efternamn@prh.fi

Utskriftsversion
Uppdaterad 30.06.2020