Stiftelsetillsynens beslut om stiftelsen Veljekset Haapanen säätiö

Stiftelsetillsynen vid Patent- och registerstyrelsen (PRS) fattade den 24 april 2020 sitt beslut i ärendet gällande styrelsens verksamhet vid den Nystadsbaserade stiftelsen Veljekset Haapanen säätiö.

Enligt beslutet uppfylldes förutsättningarna för att entlediga stiftelsens styrelse eftersom styrelseledamöterna hade tillhandahållit betydliga förmåner för sin närståendekrets och således orsakat skada för stiftelsen. Därtill hade styrelseledamöterna avvikit från ändamålet och verksamhetsformerna i stiftelsens stadgar och brutit mot bestämmelserna i stiftelselagen om rapporteringen av närståendekretstransaktioner.

Hela styrelsen för stiftelsen Veljekset Haapanen säätiö avgick efter att PRS hade konstaterat korrigeringsåtgärderna som stiftelsen föreslagit vara otillräckliga.

Eftersom stiftelsens styrelse avgick själv från sitt uppdrag, kommer inte PRS att föra ärendet till tingsrätten.

I det här fallet var det frågan om att stiftelsens styrelse hade sålt halva andelar till fastigheter till sin närståendekrets. Utifrån en anmälan undersökte PRS stiftelsetillsyn de fastighetsköp som misstänktes vara sålda till underpris.

Enligt stiftelselagen kan domstolen på stiftelsens hemort på ansökan av PRS entlediga styrelsen eller styrelseledamoten från dess uppdrag om organet eller dess ledamot fortgående eller bedömt som helhet grovt brutit mot stiftelselagen eller stiftelsens stadgar.


Ytterligare information

Outi Teräskallio
jurist
Patent- och registerstyrelsen
tfn 029 509 5638

Utskriftsversion
Uppdaterad 19.05.2020