Marknadsuppföljningsrapport över revisionsbranschen 2019 har publicerats

Revisionstillsynen vid Patent- och registerstyrelsen (PRS) har publicerat en marknadsuppföljningsrapport om revisionsbranschen 2019. Uppgifterna baserar sig på anmälningar om tillsynsuppgifter som revisionssammanslutningar och OFR-sammanslutningar lämnat in och på uppgifter som lämnats in för faktureringen.

PRS revisionstillsyn har en lagstadgad skyldighet baserad på EU-bestämmelser att följa upp revisionsmarkanden och sammanställa nationella uppföljningsrapporter för en databas på EU-nivå. Föregående revisionsmarknadsutredning på EU-nivå gjordes för år 2015.
Utifrån marknadsuppgifterna 2019 kan vi konstatera bland annat följande:

  • Enligt revisorernas anmälningar om tillsynsuppgifter utför revisorerna i Finland cirka 118 000 lagstadgade revisioner årligen och avger lika många revisionsberättelser.
  • Antalet revisorer i sammanslutningarna är nästan oförändrat jämfört med föregående marknadsutredning från år 2015.
  • PIE-revisionerna har koncentrerats till de största revisionssammanslutningarna.
  • De fyra största revisionssammanslutningarna (Big Four) enligt antalet PIE-kunder utför 82 procent av alla PIE-revisionsuppdrag.
  • PIE-omsättningen från PIE-kundrelationer uppgick till sammanlagt 24,1 miljoner euro.

Syftet med utredningen är att på nationellt plan samla in uppgifter om revisorer och revisionsmarknaden och skapa en gemensam EU-databas över uppgifterna. Med hjälp av uppgifterna i databasen om revisionsmarknaden kan man bland annat följa riskerna inom revision, planera och rikta tillsynsåtgärder samt utveckla revisionsbranschen.

De tabeller som PRS revisionstillsyn hade utarbetat lämnades till EU-kommissionen i juni 2019. Kommissionen sammanför uppgifterna från EU-ländernas nationella myndigheter till en rapport på EU-nivå och skickar de nationella rapporterna även till vissa andra EU-myndigheter. På EU-nivå administreras uppgifterna av CEAOB (Committee of European Auditor Oversight Bodies). CEAOB är EU:s samarbetsorgan för tillsynsmyndigheterna i revisionsbranschen. Dess ställning och uppgifter baserar sig på EU:s revisionsförordning 537/2014. CEAOB har som mål att främja revisionskvaliteten i Europa bland annat genom att sprida information.

Bekanta dig med rapporten.


För ytterligare information kontakta:
Kristiina Borg
Chef för enheten undersökningsärenden och lagenlighetsövervakning
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 029 509 5020

Utskriftsversion
Uppdaterad 11.05.2020