Revisionstillsynens årsrapport om undersökningsärenden 2019: antalet behandlade undersökningsärenden ökade kraftigt från året innan

Under 2019 behandlade Patent- och registerstyrelsens (PRS) revisionstillsyn 68 undersökningsärenden som gällde revisorers och revisionssammanslutningars verksamhet. Av dessa undersökningsärenden behandlade revisionsnämnden mer än hälften för att ålägga påföljder.

Som undersökningsärende utreds i efterhand om revisorn i sin verksamhet har handlat enligt revisionslagen. Om undersökningen leder till påföljder, beslutar revisionsnämnden om deras användning.

Vanliga teman i de undersökningsärenden som revisionsnämnden behandlade var bland annat

  • revisionsberättelser som var felaktiga av olika skäl,
  • granskning av förvaltning,
  • åtgärder för att skaffa tillräckligt och lämpligt revisionsbevis,
  • bristfälligt professionellt omdöme och skepticism samt
  • brist på tillräcklig revisionsdokumentation.

År 2019 beslutade revisionsnämnden att

  • återkalla godkännandet av två GR-revisorer,
  • ge en varning till 8 GR-revisorer, 7 CGR-revisorer, en OFGR-revisor och en revisionssammanslutning samt
  • ge en anmärkning till 5 GR-revisorer och 5 CGR-revisorer.

I fråga om sju CGR-revisorer, två GR-revisorer och sex revisionssammanslutningar (i sammanlagt sju undersökningsärenden) ansågs det inte vara något skäl att ålägga påföljder.

Antalet klagomål över revision av bostadsaktiebolag på samma nivå som förut

Liksom tidigare år var revisioner i bostadsaktiebolag ett vanligt tema i de fall som PRS revisionstillsyn avgjorde utan revisionsnämndens behandling. Deras antal uppgick till sammanlagt 13, vilket är cirka 40 procent av samtliga fall.

I de tillsynsfall som gällde revisorer i bostadsaktiebolag var det vanligen frågan om granskning av förvaltningen, det vill säga bedömning av om styrelsens och disponentens verksamhet är lagenlig. Ärenden som ska redas ut i bokslutet gäller för det mesta granskning av bolagsvederlag och låneandelar. Dessa detaljer är av väsentlig betydelse för aktieägarnas ekonomiska ställning och likställighet.

Årsrapporten om undersökningsärenden redogör för den utveckling och de förändringar som skett i fråga om undersökningsärenden under 2019. Syftet med årsrapporten är att informera kunderna och intressentgrupperna om undersökningsärenden och hur lagstiftningen tillämpas.

Läs mer i årsrapporten.

För mer information kontakta:
Kristiina Borg
Chef för enheten undersökningsärenden och lagenlighetsövervakning
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 029 509 5020

Utskriftsversion
Uppdaterad 14.04.2020