EUIPOs och medlemsmyndigheternas uppdaterade meddelande om återgivningen av nya typer av varumärken

Varumärkeslagstiftningen inom EU har reviderats, och en av de centrala ändringarna innebär att varumärken inte längre behöver återges grafiskt i ansökan. Därigenom blir det möjligt att godta nya typer av varumärken som återges i format som tidigare inte tilläts.

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet EUIPO och EU-medlemsstaternas centrala immaterialrättsmyndigheter har publicerat ett uppdaterat meddelande om nya typer av varumärken. Meddelandet omfattar en sammanställning av hur de olika typerna av varumärken definieras och hur de ska återges samt vilka filformat som godtas i medlemsstaterna när man ansöker om nya typer av varumärken.

Syftet med meddelandet är att undvika att olika myndigheter godtar olika typer av varumärken, tillämpar olika definitioner eller ställer olika krav för återgivning.

Patent- och registerstyrelsen (PRS) har deltagit i bearbetningen av meddelandet och för sin del samtyckt till det.

EUIPO och EU-medlemsstaternas centrala immaterialrättsmyndigheter publicerade 2017 det första gemensamma meddelandet om nya typer av varumärken. Meddelandet uppdateras regelbundet så att det ska återspegla medlemsstaternas aktuella ståndpunkter.

Läs det uppdaterade meddelandet om återgivningen av nya typer av varumärken.

Ytterligare information
Tuulimarja Myllymäki
Tfn 029 059 5399
E-post: fornamn.efternamn@prh.fi

Utskriftsversion
Uppdaterad 14.04.2020