Rapport om enkäten till revisionskommittéerna publicerad: ökat behov av sakkunskap i finansiell rapportering och revision

Resultaten av den enkät till revisionskommittéerna som publicerats av Patent- och registerstyrelsen (PRS) och Finansinspektionen visar att den föränderliga lagstiftningen och de snabba förändringarna i den ekonomiska omvärlden gör revisionskommittéernas uppdrag alltmer krävande i fråga om både arbetsbörda och tidshantering. Revisionskommittéernas mer framträdande roll och den alltmer komplicerade finansiella rapporteringen förutsätter gedigen kompetens inom finansiell rapportering och revision.

På basis av resultaten vill PRS och Finansinspektionen fästa uppmärksamhet vid följande:

  • Det är revisionskommittéernas uppdrag att stödja styrelsens beslutsfattande och effektiva arbete.
  • Det finns ett växande behov för revisionskommittéernas expertis och oberoende.
  • Effektiva revisionskommittéer har tydligt definierade procedurer.
  • Revisionskommittéerna har en central roll i valet av revisor.
  • Revisionskommittéerna borde regelbundet övervaka revision och revisorns oberoende.
  • Kvalitetsindikatorer för revision (audit quality indicators) tjänar som verktyg för revisionskommittéerna i valet och övervakningen av revisorn.
  • Revisionskommittéerna bidrar på ett betydande sätt till de finansiella rapporternas tillförlitlighet.

EU:s revisionsreform stärkte revisionskommittéernas roll, och många tillvägagångssätt som tidigare betraktades som bästa praxis har nu tagits in i lagstiftningen. EU-kommissionen uppmuntrar tillsynsmyndigheterna till dialog med revisionskommittéerna. Dialogen väntas öka revisionskommittéernas medvetenhet om de nya arbetsområdena och deras alltmer framträdande roll. Kommittén för europeiska tillsynsorgan för revisorer (Committee of European Auditing Oversight Bodies, CEAOB) gjorde en enkät till revisionskommittéerna för att öka myndigheternas förståelse av revisionskommittéernas arbete och utmaningar. PRS och Finansinspektionen genomförde tillsammans CEAOB:s enkät under 2019. PRS svarar för marknadsuppföljningen inom revisionsbranschen. Finansinspektionen svarar för bedömningen och uppföljningen av revisionskommittéernas verksamhet. Enkäten skickades till revisionskommittéer, och styrelser som sköter revisionskommittéernas uppdrag, i företag av allmänt intresse (börsnoterade bolag, kreditinstitut och försäkringsbolag). Rapporten innehåller ett sammandrag och en analys av de 122 svaren.

Läs rapporten om enkäten till revisionskommittéerna på engelska – februari 2020 (pdf, 2.62 Mt)

Se också Finansinspektionens publikationer och meddelanden.

För mer information kontakta:

Riikka Harjula, direktör för resultatområdet, riikka.harjula(at)prh.fi eller tfn +358 295 095 921

Tiina Visakorpi, byråchef, tiina.visakorpi(at)fiva.fi eller tfn +358 400 606734

Utskriftsversion
Uppdaterad 24.02.2020