Kirjallisuusvinkkejä JHT-tutkintoon 2021

Tämä on tilintarkastusvalvonnan kokoama lista ajankohtaisesta kirjallisuudesta, jota kokelaat voivat käyttää valmistautuessaan JHT-tutkintoon. Luettelo on päivitetty viimeksi 24.5.2021.

Julkishallintoa ja taloutta koskeva sääntely

Harjula, Heikki – Prättälä, Kari: Kuntalaki - tausta ja tulkinnat. 10. uudistettu painos. Alma Talent. 2019.

Mäenpää, Olli: Yleinen hallinto-oikeus. Alma Talent. 2017.

Määttä, Kalle -–Voutilainen, Tomi: Julkisten hankintojen sääntely. 2. painos. Kauppakamari. 2019.

Myrsky, Matti: Valtiontalousoikeus. Alma Talent. 2010.

Raitio, Juha: Euroopan unionin oikeus. Alma Talent. 2016.

Ruohonen, Janne–Vahtera, Veikko – Penttilä, Seppo: Kuntayhtiö. Alma Talent. 2017.

Myllymäki, Arvo: Finanssihallinto-oikeus. WSOYpro. 2007.

Tilintarkastusta koskeva sääntely ja hyvä tilintarkastustapa

Fundamental Principles of Public-Sector Auditing (ISSAI 100). Lukuohje: kokonaiskuva ja pääperiaatteet. https://www.intosai.org/fileadmin/downloads/documents/open_access/ISSAI_100_to_400/issai_100/issai_100_en.pdf

Fundamental Principles of Financial Auditing (ISSAI 200, 2013).Lukuohje: kokonaiskuva ja pääperiaatteet. https://www.intosai.org/fileadmin/downloads/documents/open_access/ISSAI_100_to_400/issai_200/issai_200_en.pdf

Fundamental Principles of Compliance Auditing (ISSAI 400, 2013).Lukuohje: kokonaiskuva ja pääperiaatteet. https://www.intosai.org/fileadmin/downloads/documents/open_access/ISSAI_100_to_400/issai_400/issai_400_en.pdf

Virpi Ala-Aho, Pasi Leppänen, Lasse Oulasvirta: Tarkastus ja arviointi kunnissa ja kuntayhtymissä Alma Talent. 2019.

Julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa. Suomen Tilintarkastajat Ry:n suosituksia 3/2020. https://tilintarkastajat.fi/wp-content/uploads/2020/08/julkishallinnon-hyva-tilintarkastustapa-final-01062020-2.pdf

Julkishallinnon mukautetut tilintarkastuskertomukset. Suomen Tilintarkastajat Ry:n suosituksia 1/2021. https://tilintarkastajat.fi/wp-content/uploads/2021/03/julkishallinnon-mukautetut-tilintarkastuskertomukset_suositus-1_2021.pdf  


JHTT-yhdistyksen suositus valtionosuuksien tarkastamisesta. https://asiakas.kotisivukone.com/files/jhttyhdistys.kotisivukone.com/suositus_valtionosuuksien_tarkastamisesta_20162.pdf

Suomen Tilintarkastajat ry: Tilintarkastajan raportointi 2020: Kertomukset, lausunnot ja muut asia-kirjat. ST-Akatemia Oy. 2020.

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastusohjeet pääpiirteissään. Ohjeet ovat löydettävissä: https://www.vtv.fi/tarkastus-ja-valvonta/tarkastusohjeita/

Tuloksellisuuden mittaaminen ja arviointi

Virtanen, Petri -Vakkuri, Jarmo: Julkisen toiminnan tuloksellisuusarviointi. Tietosanoma. 2019

Fundamental Principles of Performance Auditing (ISSAI 300, 2013).

Lukuohje: kokonaiskuva ja pääperiaatteet. https://www.intosai.org/fileadmin/downloads/documents/open_access/ISSAI_100_to_400/issai_300/issai_300_en.pdf

Riskienhallinta ja sisäinen valvonta

Suositus kuntalain sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevien säännösten toimeenpanosta.Kuntaliitto. 2013. Pääpiirteet https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Sisainen_valvonta_09122013.pdf

Kunnan konserniohje. Kuntaliitto. 2017. http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3381

Korruptio ja eettisyys kunnassa. Kuntaliitto. 2018. http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3526

Sisäisen valvonnan arviointikehikko valtionhallinnossa. Valtionvarain controller-toiminto. 2018 ( pääpiirteet) https://vm.fi/sisaisen-valvonnan-arviointi

Riskienhallintapolitiikkamalli liitteineen. Valtionvarain controller-toiminto. 2017. (pääpiirteet)

https://vm.fi/riskienhallinta/riskienhallintapolitiikka

https://vm.fi/documents/10623/21712845/Riskienhallintapolitiikkamalli.docx/785a5086-0ed4-ae6a-1302-2c7077e9772f

Fighting fraud in EU spending: action needed. European Court of Auditors. 2019. (pääpiirteet) http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/159120/SR_FRAUD_RISKS_EN.pdf

Public Procurement: costs we pay for corruption Identifying and Reducing Corruption in Public Pro-curement in the EU. European Anti-Fraud Office. (pääpiirteet) https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/docs/body/pwc_olaf_study_en.pdf

2020 Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse Association of Certified Examiners (pääpiirteet) https://www.acfe.com/report-to-the-nations/2020

Kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskeva sääntely ja hyvä kirjanpitotapa

Valtion kirjanpidon käsikirja 2020 virastoille, laitoksille ja talousarvion ulkopuolella oleville valtion rahastoille. Lukuohje: kokonaiskuva ja pääpiirteet. https://vk-wordpress-bucket-prod.s3-eu-west-1.amazonaws.com/uploads/sites/4/2020/06/Valtion-kirjanpidon-k%C3%A4sikirja_16062020-2.pdf

Leppänen, Pasi: Kunnan ja kuntayhtymän kirjanpito ja tilinpäätös. Audiator. 2001.

Soveltamisohje kuntalain talouden tasapainottamista koskevasta sääntelystä. https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/talous/budjetointi-ja-taloussuunnittelu/soveltamisohje-kuntalain-talouden-tasapainottamista-koskevasta

Kuntaliittos: Budjetointi ja taloussuunnittelu. https://www.kuntaliitto.fi/talous/budjetointi-ja-taloussuunnittelu 


Ohjeellinen luettelo säädöksistä ja suosituksista

Säädökset

Valtio

 • Suomen perustuslaki (731/1999) (7 ja 8 luvut)
 • Laki aluehallintovirastoista (896/2009)
 • Laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (8/2014)
 • Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (7/2014)
 • Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista (897/2009)
 • Laki Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle (193/2013)
 • Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013)
 • Laki metsähallituksesta (234/2016)
 • Laki talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä julkisen talouden monivuotisia kehyksiä koskevista vaatimuksista (869/2012)
 • Laki valtion liikelaitoksista (1062/2010)
 • Laki valtion talousarviosta (423/1988)
 • Laki valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta (1368/2007)
 • Valtion maksuperustelaki (150/1992)
 • Asetus valtion talousarviosta (1243/1992)

Kunta

 • Kuntalaki (410/2015)
 • Kuntarakennelaki (1698/2009)
 • Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009)
 • Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009)
 • Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta (733/1992)

Seurakunta

 • Kirkkolaki (1054/1993), luvut 7, 9–15
 • Kirkkojärjestys (1055/1993), luku 15

Yhteiset

 • Arvonlisäverolaki (1501/1993)
 • Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019)
 • Hallintolaki (434/2003)
 • Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016)
 • Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1398/2016)
 • Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (Julkisuuslaki) (621/1999)
 • Valtionavustuslaki (688/2001)
 • Valtioneuvoston asetus julkisen talouden suunnitelmasta (120/2014)
 • Osakeyhtiölaki (624/2006)

Tarkastus ja arviointi

 • Laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta (1142/2015)
 • Laki valtiontalouden tarkastusviraston oikeudesta tarkastaa eräitä Suomen ja Euroopan yhteisöjen välisiä varainsiirtoja (353/1995)
 • Laki valtiontalouden tarkastusvirastosta (676/2000)
 • Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (252/2017)
 • Tilintarkastuslaki (1141/2015)
 • Valtioneuvoston asetus tilintarkastuksesta (1377/2015)

EU

EU-oikeudelliset säädökset ovat haettavissa asiakirjanumeroilla EUR-Lex-palvelusta:

https://eur-lex.europa.eu/homepage.html

Markkinasektori

Tutkintoon osallistuvien edellytetään perehtyvän myös alan lainsäädännön ja siihen myö-hemmin tehtyjen muutosten soveltamiseen, kuten kirjanpitolautakunnan antamiin pää-töksiin, yleisohjeisiin ja lausuntoihin sekä tilintarkastukseen liittyviin ajankohtaisiin kysy-myksiin, sekä viimeaikaiseen verotus- ja oikeuskäytäntöön esim. Tilisanomat- ja Verotus-lehtien sekä AlmaTalentin Fokus-palvelun välityksellä https://fokus.almatalent.fi

Päätökset ja lausunnot

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto, kunnan ja kuntayhtymän voimassaolevat yleisohjeet:

https://www.kuntaliitto.fi/talous/kirjanpito-ja-tilinpaatos/kirjanpitolautakunnan-kuntajaosto/kirjanpitolautakunnan-kuntajaoston-voimassa-olevat-yleisohjeet

 • Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän eriytetyn liiketoiminnan kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä 2017
 • Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta 2015
 • Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta (2020)
 • Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelman laatimisesta (2018)
 • Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän rahoituslaskelman laatimisesta 2018
 • Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimisesta (2016)
 • Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen liitetiedoista (2020)
 • Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista (2016)
 • Yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta ja esittämisestä kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksestä 2018

Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunnot vuodesta 1996 alkaen.

https://www.kuntaliitto.fi/talous/kirjanpito-ja-tilinpaatos/kirjanpitolautakunnan-kuntajaosto/kirjanpitolautakunnan-kuntajaoston-lausunnot

Kunnan ja kuntayhtymän varallisuuden hoito, sijoitustoiminta ja niiden perusteista päättäminen. Suomen Kuntaliitto. Maksullinen pdf-julkaisu saatavilla:

http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3239

Suomen Kuntaliiton suositukset ja yleiskirjeet:

Kirkkohallituksen (Kkh) yleiskirjeiden liitteinä olevat suositukset ja yleisohjeet seurakunnille ja seura-kuntayhtymille

Tutustuminen Kirkkohallituksen voimassa oleviin kirjanpidon ohjeisiin ja yleiskirjeisiin.

https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus/kirkkohallituksen-yleiskirjeet

Tavoitteena on muodostaa yleiskäsitys ohjeistuksen kohteena olevista asioista.

Kkh yleiskirje 38/2008: Ohjeiden päivitykset

 • Tilinpäätöksen laadinta
 • Tuloslaskelma
 • Rahoituslaskelmaohjeen liite 2
 • Tililuettelomalli
 • Kustannusten kohdentamisohjeen liite 1

Kkh yleiskirje 39/2010: Taloussääntömalli

Kkh yleiskirje 13/2012 (sekä yleiskirjeen liitteet 1–5): Taloushallinnon perusohjeeseen muutoksia 1.9.2012 ja 1.1.2013 lukien

Seurakuntatalouden verkkosivut:

https://evl.fi/plus/hallinto-ja-talous/seurakuntatalous

Muu aineisto

Viime vuosien JHT-tutkinnon tehtävät ja HT- ja HTM-tutkintotehtävät ja arvosteluperusteet on julkaistu PRH:n internetsivuilla.

https://www.prh.fi/fi/tilintarkastusvalvonta/tutkinnot/tehtavat_ja_arvosteluperusteet.html

JHT-kokelaiden edellytetään tuntevan pääpiirteittäin julkishallinnon ja -talouden lainsäädännön ajankohtaisia kehittämiskysymyksiä.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 27.05.2021